5 เส้นทางสู่การเป็นองค์กร Agile

ธุรกิจของคุณดำเนินการแบบ Agile หรือเปล่า?
.
องค์กรที่มีความเป็น Agile จะแตกต่างจากองค์กรที่บริหารแบบดั้งเดิม…
?องค์กรแบบดั้งเดิม อาจมีรูปแบบการทำงานช้า แต่ละแผนกไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน–Siloed โครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้นที่เทอะทะ–Structure Hierarchy การไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน
?ในขณะที่่องค์กรแบบ Agile จะมีลักษณะที่เน้นในการสร้างเครือข่ายกับทีม ทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ต้องการข้อมูลหรือข้อเท็จจริง มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ชัดเจนและถูกต้อง–Data-Driven มีวัฒนธรรมที่ชัดเจนจากตัวผู้นำ
.
ยิ่งในสถานการณ์วิกฤติ องค์กรยิ่งต้องการความรวดเร็ว ทั้งในการตัดสินใจและดำเนินการ A Cup of Culture ได้รวบรวมข้อมูลจากบทความ hubTGI ในการพัฒนาองค์กรสู่เส้นทางการเป็นองค์กรแบบ Agile เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กร ดังนี้
.
.


? #Strategy (กลยุทธ์)

เริ่มต้นที่การแชร์เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน สิ่งนี้จะช่วยให้กลยุทธ์เกิดความหลากหลาย โดยตั้งเป้าความคิด “ที่จะสร้างสิ่ง ๆ หนึ่งให้กับคนกลุ่มหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
.


?#Structure (โครงสร้าง)

องค์กรที่คล่องตัว พนักงานจะต้องเห็นเป้าหมายและหน้าที่ ของตนที่ชัดเจน ผู้บริหารระดังสูงจะต้องคอยบริหารให้ความยืดหยุ่นกับทีมทุกส่วนงาน ช่วยนำในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ซึ่งจะต้องทำงานด้วยความสอดคล้อง มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใสและการร่วมมือกัน
.


?#Process (กระบวนการ)

1) เน้นกระบวนการ “คิดและทดลอง” สร้างให้เกิดเป็นวงจรของการคิดและทำไปเรื่อยๆ โดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน

2) สร้างกระบวนการเรียนรู้และแชร์ข้อมูลที่เน้นความจริง โปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง

3) จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานตามความเสี่ยงทางธุรกิจ สังคม เทคโนโลยี ต้นทุน

4) ลดกระบวนการทำงานให้น้อยแต่ได้ผลลัพธ์มีความสำเร็จมาก ส่งผลต่อคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
.


?#People (คน)

ผู้นำจะต้องสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้อำนาจกับพนักงานให้เขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงาน ให้เขามีส่วนในการผลักดันองค์กร รวมทั้งมอบหมายอำนาจให้ทีมเพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น เกิดความร่วมมือ
.


?#Technology (เทคโนโลยี)

องค์กรที่เป็น Agile มักจะใช้เทคโนโลยีล่าสุด โดยเน้นพัฒนาทั้งระบบและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง และทำงานได้รวดเร็วอยู่เสมอ
.
.
การระบาดของ Covid-19 ทำให้เกิดการแปรเปลี่ยน ทำให้เราต้องพัฒนาและท้าทายตัวเองทั้งการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ และการทำงาน การปรับเอาแนวทางของ Agile ไปใช้ในองค์กรจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ เราขอเอาใจช่วยทุกท่านและฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
.
.
A Cup of Culture———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#cultureที่มาจาก: https://hubtgi.com/5-ways-to-navigate-the-covid-19-storm-by-being-agile/

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search