ธุรกิจของคุณดำเนินการแบบ Agile หรือเปล่า?
.
องค์กรที่มีความเป็น Agile จะแตกต่างจากองค์กรที่บริหารแบบดั้งเดิม…
?องค์กรแบบดั้งเดิม อาจมีรูปแบบการทำงานช้า แต่ละแผนกไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน–Siloed โครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้นที่เทอะทะ–Structure Hierarchy การไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน
?ในขณะที่่องค์กรแบบ Agile จะมีลักษณะที่เน้นในการสร้างเครือข่ายกับทีม ทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ต้องการข้อมูลหรือข้อเท็จจริง มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ชัดเจนและถูกต้อง–Data-Driven มีวัฒนธรรมที่ชัดเจนจากตัวผู้นำ
.
ยิ่งในสถานการณ์วิกฤติ องค์กรยิ่งต้องการความรวดเร็ว ทั้งในการตัดสินใจและดำเนินการ A Cup of Culture ได้รวบรวมข้อมูลจากบทความ hubTGI ในการพัฒนาองค์กรสู่เส้นทางการเป็นองค์กรแบบ Agile เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กร ดังนี้
.
.


? #Strategy (กลยุทธ์)

เริ่มต้นที่การแชร์เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน สิ่งนี้จะช่วยให้กลยุทธ์เกิดความหลากหลาย โดยตั้งเป้าความคิด “ที่จะสร้างสิ่ง ๆ หนึ่งให้กับคนกลุ่มหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
.


?#Structure (โครงสร้าง)

องค์กรที่คล่องตัว พนักงานจะต้องเห็นเป้าหมายและหน้าที่ ของตนที่ชัดเจน ผู้บริหารระดังสูงจะต้องคอยบริหารให้ความยืดหยุ่นกับทีมทุกส่วนงาน ช่วยนำในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ซึ่งจะต้องทำงานด้วยความสอดคล้อง มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใสและการร่วมมือกัน
.


?#Process (กระบวนการ)

1) เน้นกระบวนการ “คิดและทดลอง” สร้างให้เกิดเป็นวงจรของการคิดและทำไปเรื่อยๆ โดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน

2) สร้างกระบวนการเรียนรู้และแชร์ข้อมูลที่เน้นความจริง โปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง

3) จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานตามความเสี่ยงทางธุรกิจ สังคม เทคโนโลยี ต้นทุน

4) ลดกระบวนการทำงานให้น้อยแต่ได้ผลลัพธ์มีความสำเร็จมาก ส่งผลต่อคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
.


?#People (คน)

ผู้นำจะต้องสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้อำนาจกับพนักงานให้เขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงาน ให้เขามีส่วนในการผลักดันองค์กร รวมทั้งมอบหมายอำนาจให้ทีมเพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น เกิดความร่วมมือ
.


?#Technology (เทคโนโลยี)

องค์กรที่เป็น Agile มักจะใช้เทคโนโลยีล่าสุด โดยเน้นพัฒนาทั้งระบบและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง และทำงานได้รวดเร็วอยู่เสมอ
.
.
การระบาดของ Covid-19 ทำให้เกิดการแปรเปลี่ยน ทำให้เราต้องพัฒนาและท้าทายตัวเองทั้งการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ และการทำงาน การปรับเอาแนวทางของ Agile ไปใช้ในองค์กรจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ เราขอเอาใจช่วยทุกท่านและฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
.
.
A Cup of Culture———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#cultureที่มาจาก: https://hubtgi.com/5-ways-to-navigate-the-covid-19-storm-by-being-agile/

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.