1. Crafting Values

หลายครั้งที่ค่านิยมขององค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างแท้จริง เพียงเพราะขาดความเข้าใจในการออกแบบค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้สอดคล้องกับตัวตนขององค์กร อันหมายถึงผู้นำ จุดแข็งและเป้าหมายที่องค์กรต้องการ จึงทำให้ค่านิยมองค์กรขาดพลังในการเป็นศูนย์รวมของการขับเคลื่อนองค์กร ทีมงานของเรามีส่วนช่วยในการทบทวน Strategic Foundation ขององค์กรให้มีความแข็งแรง ประกอบกับการใช้ Best practice ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงในการออกแบบวิสัยทัศน์และ Core Value ขององค์กร นอกจากนั้น เรามีกระบวนการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในระหว่างการทำ Workshop อันจะทำให้ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมกระบวนการ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าใน Core Value องค์กร เพื่อการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต

2. Values to Behaviors

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ด้วย Core Value อย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องระบุความชัดเจนของแต่ละ Core Value เพื่อให้สามารถวัดผล และต่อยอดในการพัฒนาองค์กรแต่ละด้าน อาทิ งานพัฒนาและการวัดผลบุคลากร การออกเป็นโครงสร้างองค์กร การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฯลฯ ให้มีความสอดคล้องในการนำไปสู่การพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมความสามารถและเป้าหมายขององค์กรได้ จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรให้อุตสาหกรรมที่หลากหลายของทีมงาน จะช่วยให้สามารถออกแบบพฤติกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเป็นตัวตนและความจำเป็นในการแข่งขันขององค์กรไว้ด้วยกันได้

3. Culture Communication

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะไม่สามารถเกิดได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย อีกหนึ่งก้าวที่สำคัญหลังจากได้ Core Value ที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง ก็คือการสร้างการรับรู้ไปถึงพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการให้ความเข้าใจถึง Core Value แนวทางปฏิบัติ สิ่งที่จะได้รับ รวมถึงการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่ก้าวแรก ทีมงานของเรา จะช่วยทีมบริหารในการร่วมกันออกแบบกิจกรรมการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร ที่รวมกระบวนการสื่อสารทุกขั้นตอนตั้งแต่การเชิญพนักงานแต่ละระดับเข้าร่วม การออกแบบสื่อหลักในการสื่อสาร หรือ Culture Deck ที่จะเป็นเหมือนเสาหลักที่ทุกคนจะยึดถือ การให้คำแนะนำสำหรับผู้นำที่จะทำการสื่อสาร รวมถึงการออกแบบสื่อและกิจกรรมการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

4. Leading Culture​

งานวิจัยหลายชิ้นระบุชัดเจนว่า ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว เพราะนอกจากการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว ผู้นำยังเป็นหัวเรือใหญ่ด้านความเป็นแบบอย่างในการคิดและปฎิบัติตาม Core Value อย่างเสมอต้นเสมอปลาย Workshop ของเราจะช่วยให้ทีมผู้นำขององค์กรเกิดความเข้าใจในความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ผลกระทบที่มีทั้งเชิงบวกและลบ และบทบาทที่ชัดเจนของผู้นำในแต่ละระดับ ตลอดจนการนำเสนอเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools) ที่เป็นสากลเช่น เครื่องมือด้านการสื่อสาร การพัฒนาทีมงานและการรับมือการต่อต้านต่าง ๆ เป็นต้น

5. Company Rituals Design Workshop

การส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นงานที่ท้าทายที่สุดชิ้นหนึ่งของผู้บริหาร การใช้กิจกรรมหรือสัญลักษณ์ต่างๆ (Cultural Rituals) เพื่อกระตุ้นและย้ำเตือนในระหว่างกิจวัตรการทำงานในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ดังที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกใช้กันเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันวัฒนธรรมองค์กร

ทีมงานของเราจะช่วยทีมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมและกิจวัตรต่าง ๆ ที่มีความหมายเหล่านี้ผ่านกระบวนการ Design Thinking อย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่จะนำไปใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันด้วยเป้าหมายที่จะให้เกิดการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับ Core Value อย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด

6. HR Integration

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญนอกเหนือจากการเป็นแบบอย่างของผู้นำองค์กร คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสมให้แก่บุคลากรในการแสดงออกพฤติกรรมตาม Core Value ที่ต้องการ ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่ทำงานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงระบบต่าง ๆ ที่ล้อมรอบบุคลากร หากปล่อยให้ระบบภายในบางอย่างที่มีความขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กรดำเนินต่อไปยิ่งนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลต่อช่องว่างของ Core Value ที่ต้องการกับ สิ่งที่บุคลากรปฏิบัติมากขึ้นเท่านั้น

ทีมงานของเราจึงช่วยในการวินิจฉัยและออกแบบระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น การประเมินผลงาน การขึ้นตำแหน่ง การสรรหาว่าจ้าง การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ฯลฯ ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ

7. Customer Journey Integration

เพราะCore Value ไม่ได้เป็นแค่เพียงเรื่องภายในองค์กรเท่านั้น การรับรู้ของลูกค้าก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะ Core Value เป็นสิ่งสะท้อนความเป็นตัวตน หรือ Branding ในธุรกิจ การส่งต่อ Core Value องค์กรไปสู่ลูกค้าให้เกิดการรับรู้ผ่านบุคลากรทุกคนในองค์กรจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่ควรละเลย พนักงานทุกคนในองค์กรจะสามารถเชื่อมโยงภารกิจของตนเองที่มีต่อลูกค้าทั้งภายนอกและภายในองค์กรตลอดวงจรการซื้อของลูกค้า (Customer Journey) ผ่านการทำ Workshop ที่สร้างการมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้ในความสำคัญของภารกิจตนเองที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อลูกค้าและองค์กรได้

8. Culture in Action

สิ่งที่จะทำให้ Core Value ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนพนักงานในองค์กรยอมรับและปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นตัวตน จนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กร นั่นก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และการนำไปใช้จริง ทีมงานของเรา เชื่อในหลักการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 โดยการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุน Core Value ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติและนำไปปรับใช้ในงานที่ทำถึง 70% ในรูปแบบของโครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย อีก 20% ได้แก่การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือจากกรณีศึกษาร่วม ในรูปแบบของการโค้ชแบบกลุ่ม หรือกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ (Community of Practice) และที่เหลืออีก 10% เป็นการเรียนรู้จากองค์ความรู้เพิ่มเติม เช่น การฝึกอบรม หรือการให้ข้อมูล แหล่งความรู้เพื่อศึกษาได้ด้วยตนเอง เป็นต้น

9. Culture Insight

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอาจฟังดูเป็นนามธรรมและยากที่จะจับต้องได้ เพื่อให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการวัดและประเมินผลทั้งก่อนและหลังเพื่อการออกแบบการพัฒนาต่อเนื่องและตรงจุด ทีมงานของเรา ออกแบบการประเมินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยการประเมินการรับรู้ของพนักงานในแต่ละระดับเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในหลากหลายมิติ เช่นบรรยากาศการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน การสนับสนุนและการเป็นแบบอย่างจากหัวหน้างานและผู้บริหาร ระบบการทำงานหรือทรัพยากรที่สนับสนุนเป็นต้น เพื่อทราบระดับการพัฒนาและประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม และสามารถวางแผนพัฒนาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

10. Culture Development Process

หลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ด้วยตนเอง (Culture Development Process) จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่

 • การค้นหาค่านิยมองค์กร (Core Value) ประกอบไปด้วยวิธีการในการค้นหา คัดเลือก และระบุ Core Value ขององค์กร จากการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารและกลุ่มพนักงาน
 • การสร้างการรับรู้ของพนักงาน ประกอบไปด้วยวิธีการระบุพฤติกรรมที่คาดหวังที่สอดคล้องกับ Core Value เพื่อการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการออกแบบการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเชิงบวกของพนักงาน
 • การทำให้วัฒนธรรมองค์กรคงอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วยแนวคิดและตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริม Core Value รวมถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับ Core Value และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการเรียนรู้ได้แก่ความเข้าใจในกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทขององค์กรได้

11. Culture Canvas

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำเป็นต้องเริ่มจากการค้นหาค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่สามารถดึงตัวตนขององค์กร อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนจากหลายภาคส่วนขององค์กร ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปยังผลลัพธ์ธุรกิจ หรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการได้ ทีมงานของเราคิดค้นเครื่องมือที่ชื่อว่า “Org Culture Canvas” ช่วยออกแบบค่านิยมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล และเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเอง เรายินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กร ผู้ที่อยู่ในบทบาทของHR หรือแม้แต่ที่ปรึกษาที่ต้องการนำความรู้นี้ไปช่วยองค์กรต่างๆ ให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ในที่สุด

12. Change Management

งานท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ การบริหารเปลี่ยนแปลง เราออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้จากเครื่องมือระดับ World Class ที่จะช่วยให้ท่านสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ หรือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอื่นๆ เช่นระบบงาน โครงสร้างองค์กร ระบบไอที หรือการควบรวมกิจการเป็นต้น ให้เป็นไปอย่างราบรื่นผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

 • การสร้างการรับรู้ (Awareness)
 • การสร้างความปราถนา (Desire) 
 • การให้ความรู้ (Knowledge) 
 • การสร้างทักษะ (Ability)
 • การสร้างความยั่งยืน (Reinforcement)

1. Crafting Values

หลายครั้งที่ค่านิยมขององค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างแท้จริง เพียงเพราะขาดความเข้าใจในการออกแบบค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้สอดคล้องกับตัวตนขององค์กร อันหมายถึงผู้นำ จุดแข็งและเป้าหมายที่องค์กรต้องการ จึงทำให้ค่านิยมองค์กรขาดพลังในการเป็นศูนย์รวมของการขับเคลื่อนองค์กร ทีมงานของเรามีส่วนช่วยในการทบทวน Strategic Foundation ขององค์กรให้มีความแข็งแรง ประกอบกับการใช้ Best practice ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงในการออกแบบวิสัยทัศน์และ Core Value ขององค์กร นอกจากนั้น เรามีกระบวนการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในระหว่างการทำ Workshop อันจะทำให้ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมกระบวนการ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าใน Core Value องค์กร เพื่อการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต

2. Values to Behaviors

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ด้วย Core Value อย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องระบุความชัดเจนของแต่ละ Core Value เพื่อให้สามารถวัดผล และต่อยอดในการพัฒนาองค์กรแต่ละด้าน อาทิ งานพัฒนาและการวัดผลบุคลากร การออกเป็นโครงสร้างองค์กร การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฯลฯ ให้มีความสอดคล้องในการนำไปสู่การพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมความสามารถและเป้าหมายขององค์กรได้ จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรให้อุตสาหกรรมที่หลากหลายของทีมงาน จะช่วยให้สามารถออกแบบพฤติกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเป็นตัวตนและความจำเป็นในการแข่งขันขององค์กรไว้ด้วยกันได้

3. Culture Communication

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะไม่สามารถเกิดได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย อีกหนึ่งก้าวที่สำคัญหลังจากได้ Core Value ที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง ก็คือการสร้างการรับรู้ไปถึงพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการให้ความเข้าใจถึง Core Value แนวทางปฏิบัติ สิ่งที่จะได้รับ รวมถึงการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่ก้าวแรก ทีมงานของเรา จะช่วยทีมบริหารในการร่วมกันออกแบบกิจกรรมการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร ที่รวมกระบวนการสื่อสารทุกขั้นตอนตั้งแต่การเชิญพนักงานแต่ละระดับเข้าร่วม การออกแบบสื่อหลักในการสื่อสาร หรือ Culture Deck ที่จะเป็นเหมือนเสาหลักที่ทุกคนจะยึดถือ การให้คำแนะนำสำหรับผู้นำที่จะทำการสื่อสาร รวมถึงการออกแบบสื่อและกิจกรรมการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

4. Leading Culture​

งานวิจัยหลายชิ้นระบุชัดเจนว่า ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว เพราะนอกจากการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว ผู้นำยังเป็นหัวเรือใหญ่ด้านความเป็นแบบอย่างในการคิดและปฎิบัติตาม Core Value อย่างเสมอต้นเสมอปลาย Workshop ของเราจะช่วยให้ทีมผู้นำขององค์กรเกิดความเข้าใจในความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ผลกระทบที่มีทั้งเชิงบวกและลบ และบทบาทที่ชัดเจนของผู้นำในแต่ละระดับ ตลอดจนการนำเสนอเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools) ที่เป็นสากลเช่น เครื่องมือด้านการสื่อสาร การพัฒนาทีมงานและการรับมือการต่อต้านต่าง ๆ เป็นต้น

5. Company Rituals Design Workshop

การส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นงานที่ท้าทายที่สุดชิ้นหนึ่งของผู้บริหาร การใช้กิจกรรมหรือสัญลักษณ์ต่างๆ (Cultural Rituals) เพื่อกระตุ้นและย้ำเตือนในระหว่างกิจวัตรการทำงานในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ดังที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกใช้กันเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันวัฒนธรรมองค์กร

ทีมงานของเราจะช่วยทีมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมและกิจวัตรต่าง ๆ ที่มีความหมายเหล่านี้ผ่านกระบวนการ Design Thinking อย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่จะนำไปใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันด้วยเป้าหมายที่จะให้เกิดการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับ Core Value อย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด

6. HR Integration

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญนอกเหนือจากการเป็นแบบอย่างของผู้นำองค์กร คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสมให้แก่บุคลากรในการแสดงออกพฤติกรรมตาม Core Value ที่ต้องการ ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่ทำงานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงระบบต่าง ๆ ที่ล้อมรอบบุคลากร หากปล่อยให้ระบบภายในบางอย่างที่มีความขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กรดำเนินต่อไปยิ่งนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลต่อช่องว่างของ Core Value ที่ต้องการกับ สิ่งที่บุคลากรปฏิบัติมากขึ้นเท่านั้น

ทีมงานของเราจึงช่วยในการวินิจฉัยและออกแบบระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น การประเมินผลงาน การขึ้นตำแหน่ง การสรรหาว่าจ้าง การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ฯลฯ ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ

7. Customer Journey Integration

เพราะCore Value ไม่ได้เป็นแค่เพียงเรื่องภายในองค์กรเท่านั้น การรับรู้ของลูกค้าก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะ Core Value เป็นสิ่งสะท้อนความเป็นตัวตน หรือ Branding ในธุรกิจ การส่งต่อ Core Value องค์กรไปสู่ลูกค้าให้เกิดการรับรู้ผ่านบุคลากรทุกคนในองค์กรจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่ควรละเลย พนักงานทุกคนในองค์กรจะสามารถเชื่อมโยงภารกิจของตนเองที่มีต่อลูกค้าทั้งภายนอกและภายในองค์กรตลอดวงจรการซื้อของลูกค้า (Customer Journey) ผ่านการทำ Workshop ที่สร้างการมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้ในความสำคัญของภารกิจตนเองที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อลูกค้าและองค์กรได้

8. Culture in Action

สิ่งที่จะทำให้ Core Value ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนพนักงานในองค์กรยอมรับและปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นตัวตน จนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กร นั่นก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และการนำไปใช้จริง ทีมงานของเรา เชื่อในหลักการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 โดยการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุน Core Value ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติและนำไปปรับใช้ในงานที่ทำถึง 70% ในรูปแบบของโครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย อีก 20% ได้แก่การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือจากกรณีศึกษาร่วม ในรูปแบบของการโค้ชแบบกลุ่ม หรือกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ (Community of Practice) และที่เหลืออีก 10% เป็นการเรียนรู้จากองค์ความรู้เพิ่มเติม เช่น การฝึกอบรม หรือการให้ข้อมูล แหล่งความรู้เพื่อศึกษาได้ด้วยตนเอง เป็นต้น

9. Culture Insight

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอาจฟังดูเป็นนามธรรมและยากที่จะจับต้องได้ เพื่อให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการวัดและประเมินผลทั้งก่อนและหลังเพื่อการออกแบบการพัฒนาต่อเนื่องและตรงจุด ทีมงานของเรา ออกแบบการประเมินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยการประเมินการรับรู้ของพนักงานในแต่ละระดับเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในหลากหลายมิติ เช่นบรรยากาศการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน การสนับสนุนและการเป็นแบบอย่างจากหัวหน้างานและผู้บริหาร ระบบการทำงานหรือทรัพยากรที่สนับสนุนเป็นต้น เพื่อทราบระดับการพัฒนาและประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม และสามารถวางแผนพัฒนาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

10. Culture Development Process

หลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ด้วยตนเอง (Culture Development Process) จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่

 • การค้นหาค่านิยมองค์กร (Core Value) ประกอบไปด้วยวิธีการในการค้นหา คัดเลือก และระบุ Core Value ขององค์กร จากการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารและกลุ่มพนักงาน
 • การสร้างการรับรู้ของพนักงาน ประกอบไปด้วยวิธีการระบุพฤติกรรมที่คาดหวังที่สอดคล้องกับ Core Value เพื่อการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการออกแบบการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเชิงบวกของพนักงาน
 • การทำให้วัฒนธรรมองค์กรคงอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วยแนวคิดและตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริม Core Value รวมถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับ Core Value และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการเรียนรู้ได้แก่ความเข้าใจในกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทขององค์กรได้

11. Culture Canvas

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำเป็นต้องเริ่มจากการค้นหาค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่สามารถดึงตัวตนขององค์กร อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนจากหลายภาคส่วนขององค์กร ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปยังผลลัพธ์ธุรกิจ หรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการได้ ทีมงานของเราคิดค้นเครื่องมือที่ชื่อว่า “Org Culture Canvas” ช่วยออกแบบค่านิยมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล และเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเอง เรายินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กร ผู้ที่อยู่ในบทบาทของHR หรือแม้แต่ที่ปรึกษาที่ต้องการนำความรู้นี้ไปช่วยองค์กรต่างๆ ให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ในที่สุด

12. Change Management

งานท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ การบริหารเปลี่ยนแปลง เราออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้จากเครื่องมือระดับ World Class ที่จะช่วยให้ท่านสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ หรือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอื่นๆ เช่นระบบงาน โครงสร้างองค์กร ระบบไอที หรือการควบรวมกิจการเป็นต้น ให้เป็นไปอย่างราบรื่นผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

 • การสร้างการรับรู้ (Awareness)
 • การสร้างความปราถนา (Desire) 
 • การให้ความรู้ (Knowledge) 
 • การสร้างทักษะ (Ability)
 • การสร้างความยั่งยืน (Reinforcement)