Our Services

บริการด้านวัฒนธรรมองค์กรของเรา

BrightSide People พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร 

ผ่านกระบวนการ Crack, Create, Catalyze และ Cultivate

4 ขั้นตอนที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราขับเคลื่อนวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร

Crack

1. Crack

ทำความเข้าใจเป้าหมาย ทิศทาง องค์ประกอบทางธุรกิจ และบริบทการทำงานขององค์กรในปัจจุบัน ผ่านการศึกษาแผนงาน และการพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อ Crack จุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่วัฒนธรรมกำลังจะช่วยส่งเสริม

 • Client Immersion
 • Strategic Foundation and Organization Goal

2. Create

เก็บและวิเคราะห์มุมมองของตัวแทนในองค์กร ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนความเห็นที่สร้างการมีส่วนร่วมผ่าน Gamification และการประยุกต์ใช้ Best Practice จากองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อออกแบบค่านิยมและชุดพฤติกรรมที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียว

 • Values and Behaviors Exploration
 • Culture in Action Workshop
 • Core Values and Key Behaviors Design

Create

Catalyze

3. Catalyze

เป็นเพื่อนคู่คิดในการขับเคลื่อนวัฒธรรมองค์กร ผ่านการออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารและโครงการต่าง ๆ ที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อระบุแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมต่อไป

 • Culture Insight Analytics
 • Leading Culture – Executive Workshop
 • Change Agent Program
 • Culture Launch and Communication
 • Internal Stakeholder Engagement

4. Cultivate

สร้างการมีส่วนร่วมกับทีมงานภายในองค์กร และผลักดันวัฒธรรมในชีวิตประจำวันของทุกคนในองค์กรในเชิงลึก เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

 • Leading Culture – Manager Workshop
 • Culture Pulse Check
 • Ritualisation and Culture Language Design

Cultivate

WHAT WE BELIEVE
หลักการ และความเชื่อ

ADA Framework

คือหลักการในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร โดย Framework นี้ ประยุกต์มาจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และโมเดลการบริหารการเปลี่ยนแปลง จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสำนักทั่วโลก 

AWARE (รับรู้)

รับรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรใหม่คืออะไร เข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยน และ ความเสี่ยง/ค่าเสียโอกาส หากไม่เปลี่ยน

DESIRE (ต้องการ)

แสดงความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตนเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่โดยสมัครใจ

ADOPT (ปรับใช้)

ปรับพฤติกรรม วิธีการสื่อสาร และ/หรือ วิธีการทำงาน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่

ADA Framework คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลักที่จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นได้จริง กับทุก ๆ คน ในองค์กร Aware, Desire และ Adopt


และการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่สำเร็จและยั่งยืน คือการสร้างกลไกและแรงจูงใจ ที่ส่งเสริมให้ทุก ๆ คนในองค์กร Aware, Desire, และ Adopt วัฒนธรรมและพฤติกรรมที่สอดคล้องอย่างสมัครใจและเป็นธรรมชาติ 

CULTURE TRANSFORMATION MODEL

จุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของเรา จึงมุ่งเน้นไปที่กลไกในการสร้างความร่วมมือของคณะบริหาร ด้วยหลักการ Say (สื่อสารเรื่องวัฒนธรรม), Act (ปฏิบัติตามวัฒนธรรม), และ Operate (บริหารตามวัฒนธรรม) การอบรม Change Agent และการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้จัดการ เพื่อผลักดันแรงจูงใจเชิงระบบและเชิงสังคมในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นเรื่องของทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญนั้น ก็คือกลุ่มผู้นำที่พร้อม “เอาจริง” ในการผลักดันนโยบายและกลไกต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจเชิงระบบ (Structural Motivation) ให้ผู้อื่นในองค์กร และ การสร้างความมีส่วนร่วมของทั้งระดับผู้จัดการและ Change Agent ตัวแทนภายในองค์กรผู้ได้รับการติดทักษะและเครื่องมือต่าง ๆ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจด้านสังคม (Social Motivation) ผ่านการกระตุ้น เป็นแบบอย่าง และเสริมสร้างกิจวัตรในองค์กรที่สนับสนุนวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่สอดคล้อง

เครื่องมือเพื่อการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรด้วยตนเอง

Org Culture Canvas

 

จุดเริ่มต้น: วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม…

BrightSide People จึงสร้างเครื่องมือ “ Org Culture Canvas” ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถออกแบบเองได้จากการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหาร โดยการดึงความเป็นตัวตนขององค์กรจากคุณค่า ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะนําไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้

 

เครื่องมือนี้เหมาะกับใคร: เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยเริ่มต้นจากการกำหนด “ค่านิยม” หรือ “Core Value” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว Org Culture Canvas ไม่แต่เป็นเพียงเครื่องมือในการค้นหา Core Value ขององค์กร ยังเป็นเครื่องมือในการเช็คสุขภาพขององค์กรและเป็นจุดเริ่มต้นการสื่อสารของคนในองค์กรด้วย

 

เงื่อนไขการใช้งาน: เรายินดีให้ทุกองค์กรนำไปใช้ ด้วยความหวังว่าเราจะมีส่วนในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทย เติบโตไปอย่างมั่นคงผ่านกลไกของวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงพลัง

Testimonials

Download Org Culture Canvas ได้ที่นี่
Search
Term of Use and Privacy Policy

1. Terms of Use for Org Culture Canvas

 

If you require any more information or have any questions about our Terms of Service, please feel free to contact us by email at [email protected]

Unless otherwise stated, www.brightsidepeople.com and/or its licensors own the intellectual property rights published on Org Culture Canvas and materials used on www.brightsidepeople.com. Subject to the license below, all these intellectual property rights are reserved.

You may view, download for your own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in these terms and conditions.

You must not:

 • sell, rent or sub-license;
 • reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit Org Culture Canvas for a commercial purpose;
 • edit or otherwise modify any Org Culture Canvas;
No warranties

Org Culture Canvas is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. www.brightsidepeople.com makes no representations or warranties in relation to Org Culture Canvas or the information and materials provided on www.brightsidepeople.com.

 

Limitations of liability

www.brightsidepeople.com will not be liable to you (whether under the law of contact, the law of torts or otherwise) in relation to the contents of, or use of, or otherwise in connection with, Org Culture Canvas:

 • for any direct, indirect, special or consequential loss; or
 • for any business losses, loss of revenue, income, profits or anticipated savings, loss of contracts or business relationships, loss of reputation or goodwill, or loss or corruption of information or data.

These limitations of liability apply even if www.brightsidepeople.com has been expressly advised of the potential loss.

 

2. Privacy Policy

Brightside People Co., Ltd recognizes the importance of the protection of your personal data. This Privacy Policy explains our practices regarding the collection, use or disclosure of personal data including other rights of the Data Subjects in accordance with the Personal Data Protection Laws.

 
Collection of Personal Data

 

We will collect your personal data that receive directly from you as following:

 • your account registration

 • telephone

 • email address

Types of Data Collected

Personal data such as name, surname, age, date of birth, nationality, identification card, passport, etc.

Contact information such as address, telephone number, e-mail address, etc.

Account details such as username, password, transactions history, etc.

Proof of identity such as copy of identification card, copy of passport, etc.

Transaction and Financial information such as purchase history, credit card details, bank account, etc.

Technical data such as IP address, Cookie ID, Activity Log, etc.

Other such as photo, video, and other information that is considered personal data under the Personal Data Protection Laws.

Children

If you are under the age of 20 or having legal restrictions, we may collect use or disclose your personal data. We require your parents or guardian to be aware and provide consent to us or allowed by applicable laws. If we become aware that we have collected personal data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Storage of Data

We store your personal data as hard copy and soft copy.

We store your personal data by using the following systems:

 • Our server in Thailand

 • Our server outside of Thailand

Use of Data

We use the collected data for various purposes:

 • To create and manage accounts

 • To provide products or services

 • To improve products, services, or user experiences

 • To share and manage information within organization

 • To conduct marketing activities and promotions

 • To provide after-sales services

 • To gather user’s feedback

 • To process payments of products or services

 • To comply with our Terms and Conditions

 • To comply with laws, rules, and regulatory authorities

Disclosure of Personal Data

We may disclose your personal data to the following parties in certain circumstances:

Organization

We may disclose your personal data within our organization to provide and develop our products or services. We may combine information internally across the different products or services covered by this Privacy Policy to help us be more relevant and useful to you and others.

Business Partners

In relation with our business partners, we may disclose certain personal data to them in order to coordinate and provide our products or services to you and provide necessary information about the availability of our products or services.

Data Retention

We will retain your personal data for as long as necessary during the period you are a customer or under relationship with us, or for as long as necessary in connection with the purposes set out in this Privacy Policy, unless law requires or permits a longer retention period. We will erase, destroy or anonymize your personal data when it is no longer necessary or when the period lapses.

Data Subject Rights

Subject to the Personal Data Protection Laws thereof, you may exercise any of these rights in the following:

Withdrawal of consent: If you have given consent to us to collect, use or disclose your personal data whether before or after the effective date of the Personal Data Protection Laws, you have the right to withdraw such consent at any time throughout the period your personal data available to us, unless it is restricted by laws or you are still under beneficial contract.

Data access: You have the right to access your personal data that is under our responsibility; to request us to make a copy of such data for you; and to request us to reveal as to how we obtain your personal data.

Data portability: You have the right to obtain your personal data if we organize such personal data in automatic machine-readable or usable format and can be processed or disclosed by automatic means; to request us to send or transfer the personal data in such format directly to other data controllers if doable by automatic means; and to request to obtain the personal data in such format sent or transferred by us directly to other data controller unless not technically feasible.

Objection: You have the right to object to collection, use or disclosure of your personal data at any time if such doing is conducted for legitimate interests of us, corporation or individual which is within your reasonable expectation; or for carrying out public tasks.

Data erasure or destruction: You have the right to request us to erase, destroy or anonymize your personal data if you believe that the collection, use or disclosure of your personal data is against relevant laws; or retention of the data by us is no longer necessary in connection with related purposes under this Privacy Policy; or when you request to withdraw your consent or to object to the processing as earlier described.

Suspension: You have the right to request us to suspend processing your personal data during the period where we examine your rectification or objection request; or when it is no longer necessary and we must erase or destroy your personal data pursuant to relevant laws but you instead request us to suspend the processing.

Rectification: You have the right to rectify your personal data to be updated, complete and not misleading.

Complaint lodging: You have the right to complain to competent authorities pursuant to relevant laws if you believe that the collection, use or disclosure of your personal data is violating or not in compliance with relevant laws.

You can exercise these rights as the Data Subject by contacting our Data Protection Officer as mentioned below. We will notify the result of your request within 30 days upon receipt of such request. If we deny the request, we will inform you of the reason via SMS, email address, telephone, registered mail (if applicable).

Advertising and Marketing

We may send certain information or newsletter for the purpose of utilizing your preference via your email. If you no longer want to receive the communications from us, you can click the “unsubscribe” link in the email or contact us through our email.

Data Security

We endeavor to protect your personal data by establishing security measures in accordance with the principles of confidentiality, integrity, and availability to prevent loss, unauthorized or unlawful access, destruction, use, alteration, or disclosure including administrative safeguard, technical safeguard, physical safeguard and access controls.

Data Breach Notification

We will notify the Office of the Personal Data Protection Committee without delay and, where feasible, within 72 hours after having become aware of it, unless such personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of you. If the personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of you, we will also notify the personal data breach and the remedial measures to you without delay through our website, SMS, email address, telephone or registered mail (if applicable).

Changes to this Privacy Policy

We may change this Privacy Policy from time to time. Any changes of this Privacy Policy, we encourage you to frequently check on our website.

This Privacy Policy was last updated and effective on 19th August 2022

Links to Other Sites

The purpose of this Privacy Policy is to offer products or services and use of our website. Any websites from other domains found on our site is subject to their privacy policy which is not related to us.

Contact Information

If you have any questions about this Privacy Policy or would like to exercise your rights, you can contact us by using the following details:

 

Data Controller

Brightside People Co., Ltd

1/14 Huamak 23 , Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok, 10240

[email protected]

www.brightsidepeople.com

0614519900

 

Data Protection Officer

Brightside People

1/14 Huamak 23 , Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok, 10240

[email protected]

061 451 9900

 

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

ระบบได้จัดการส่ง Org Culture Canvas & Manual ไปที่อีเมล์ของท่านแล้ว

กรุณาตรวจสอบที่อีเมล์ของท่านได้เลยคะ