เริ่มต้นออกแบบวัฒนธรรมองค์กรด้วยตนเองกับ

Org Culture Canvas

พวกเราเชื่อว่า

วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม…
BrightSide People จึงสร้างเครื่องมือ “ Org Culture Canvas” ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถออกแบบเองได้จากการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหาร โดยการดึงความเป็นตัวตนขององค์กรจากคุณค่า ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะนําไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้


Org Culture Canvas เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยเริ่มต้นจากการกำหนด “ค่านิยม” หรือ “Core Value” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว Org Culture Canvas ไม่แต่เป็นเพียงเครื่องมือในการค้นหา Core Value ขององค์กร ยังเป็นเครื่องมือในการเช็คสุขภาพขององค์กรและเป็นจุดเริ่มต้นการสื่อสารของคนในองค์กรด้วย


เรายินดีให้ทุกองค์กรนำไปใช้ ด้วยความหวังว่าเราจะมีส่วนในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทย เติบโตไปอย่างมั่นคงผ่านกลไกของวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงพลัง

สำรวจบริการด้านวัฒนธรรมองค์กรของเรา

Crack

ประเมินความสอดคล้องของเป้าหมาย องค์ประกอบทางธุรกิจ
และวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง
วัฒนธรรมปัจจุบันและวัฒนธรรมที่พึงปรารถนากับกลุ่มผู้ก่อตั้ง
ผู้บริหารและบุคคลากร ผ่านการทํา workshop และใช้ assessment tools ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Barrett Values Center

Create

ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐานของค่านิยมร่วมของบุคลากร และวางแผนปรับเปลี่ยนวิถีแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation) ที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มุ่งหวัง

Catalyze

ให้คําปรึกษาและออกแบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตั้งแต่กลยุทธ์การสื่อสาร กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ช่วยผลักดัน
และสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรใหม่กับบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผลในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Prosci
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Change Management ชั้นนําของโลก

Cultivate

ออกแบบโปรแกรมสำหรับการสร้าง Change Agents เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร และติดตามผลความสำเร็จผ่านเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัฒนธรรมในแบบที่ตั้งใจนั้นได้ถูกผลักดันอย่างต่อเนื่อง

Testimonials

Download Org Culture Canvas ได้ที่นี่
นโยบายและข้อตกลง

Terms of Use for Org Culture Canvas

 

If you require any more information or have any questions about our Terms of Service, please feel free to contact us by email at [email protected]

Unless otherwise stated, www.brightsidepeople.com and/or its licensors own the intellectual property rights published on Org Culture Canvas and materials used on www.brightsidepeople.com. Subject to the license below, all these intellectual property rights are reserved.

You may view, download for your own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in these terms and conditions.

You must not:

  • sell, rent or sub-license;
  • reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit Org Culture Canvas for a commercial purpose;
  • edit or otherwise modify any Org Culture Canvas;
No warranties

Org Culture Canvas is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. www.brightsidepeople.com makes no representations or warranties in relation to Org Culture Canvas or the information and materials provided on www.brightsidepeople.com.

 

Limitations of liability

www.brightsidepeople.com will not be liable to you (whether under the law of contact, the law of torts or otherwise) in relation to the contents of, or use of, or otherwise in connection with, Org Culture Canvas:

  • for any direct, indirect, special or consequential loss; or
  • for any business losses, loss of revenue, income, profits or anticipated savings, loss of contracts or business relationships, loss of reputation or goodwill, or loss or corruption of information or data.

These limitations of liability apply even if www.brightsidepeople.com has been expressly advised of the potential loss.

ระบบได้จัดการส่ง Org Culture Canvas & Manual ไปที่อีเมล์ของท่านแล้ว

กรุณาตรวจสอบที่อีเมล์ของท่านได้เลยคะ