Tag: Digital

Article

อะไรคือสิ่งที่องค์กรชั้นนำของโลก “ทำต่างออกไป”

ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบันประสิทธิภาพในการทำงาน หรือ productivity ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจให้ความสำคัญมาโดยตลอด และเหมือนยุค 5 ปีหลังมานี้ก็มีกระแส productivity เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก มี

Read More »
Article

ปรับกลยุทธ์องค์กรด้วย Digital Transformation บนเส้นทางของ Psychological Safety

สำหรับหลายองค์กรจากทุกอุตสาหกรรม Digital Transformation เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ต้องเผชิญเพื่อการอยู่รอดที่ยั่งยืน หารู้ไม่ว่า สิ่งที่จะบ่งชี้ความสำเร็จของ Digital Transformation ไม่ใช่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเท่านั้น…แต่คือการ Transform

Read More »
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search