THE VALUE COMPASS

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมเผชิญความท้าทายในบริบทของอุตสาหกรรม และนำพาองค์กรไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน

The Value Compass

คู่มือช่วยค้นหาและสร้างค่านิยมหลัก (core values) ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์อุตกาหกรรมที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน โดยคู่มือนี้ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกในการให้คำปรึกษาของเรา ผ่านการวิเคราห์ร่วมกันปัญญาประดิษฐ์

คู่มือนี้เหมาะกับองค์กรที่เริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงองค์กรที่ต้องการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นปัจจุบันกับบริบทและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของแต่ละอุตสาหกรรม

THE VALUES COMPASS
นำเสนอคุณค่าหลักยอดนิยมจาก

16 อุตสาหกรรม

How to use The Value Compass

01

ระบุอุตสาหกรรมหลักของท่าน

01

ระบุอุตสาหกรรมหลักของท่าน

02

พิจารณา Core Value
ข้ามอุตสาหกรรม

02

พิจารณา Core Value
ข้ามอุตสาหกรรม

03

สร้างการมีส่วนร่วม

03

สร้างการมีส่วนร่วม

04

ใช้ร่วมกับ
ORG CULTURE CANVAS

04

ใช้ร่วมกับ
ORG CULTURE CANVAS

05

ประเมินเป็นระยะ

05

ประเมินเป็นระยะ

01

ระบุอุตสาหกรรมหลักของท่าน

02

พิจารณา Core Value
ข้ามอุตสาหกรรม

03

สร้างการมีส่วนร่วม

04

ใช้ร่วมกับ

05

ประเมินเป็นระยะ

การออกแบบให้ค่านิยมหลักขององค์กรสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรม จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้องค์กรปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ภาคส่วน รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Start your journey with our

VALUE COMPASS

Build the culture you always want to see today because culture happens, whether planned or not. Let’s our VALUE COMPASS assist you in purposefully building a culture that drives success for your business

Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search