Workplace Culture, EVP และ Employer Brand ต่างกันอย่างไร

ในช่วงที่ผ่านมาเราได้รับการติดต่อมาจากลูกค้าหลายแห่งให้เข้าไปช่วยเรื่อง Workplace Culture แต่หลายครั้งเรากลับพบว่ามีความเข้าใจผิดกันอยู่บ้าง เพราะกลายเป็นว่าความสนใจจริงๆคือการทำ Employer Branding แบบให้เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ หรือต้องการใช้เพื่อดึงดูดคนเก่งๆท่ามกลาง talent war หรือเป็นการหาสิ่งที่โดนใจพนักงานเพื่อทำ engagement ได้อย่างตรงจุดที่ดูเหมือนหน้าที่ของ EVP (Employee Value Proposition) มากกว่า แน่นอนว่าสองเรื่องหลังจะสร้างได้ง่ายขึ้นเมื่อ culture แข็งแรงแล้ว หากแต่หลายๆองค์กรมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะไปรอให้เกิดผลแบบ inside out ไม่ได้ เลยอยากมาช่วยขยายความให้ชัดเจนขึ้นความหมายของคำสามคำนี้


Workplace Culture: วิถีการทำงานและการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ในองค์กร


Employee Value Proposition: สิ่งที่พนักงานให้ค่ามากที่สุดในการทำงานในองค์กรหนึ่งๆ


Employer Brand:
การสื่อสารเชิงการตลาดของความเป็นตัวตนขององค์กรเพื่อดึงดูดและรักษา talent


จะเห็นว่าทั้งสามคำนี้เป็นสาม concepts ที่พูดคนละเรื่องและแยกออกจากกัน แต่เกี่ยวโยงด้วยกันแบบต่อยอดโดยเริ่มจากความเป็นตัวตนขององค์กร (culture) ที่ไปตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน (EVP) และทำการสื่อสารในเชิงการตลาดไปสู่กลุ่ม talent ที่องค์กรหมายปอง (employer brand)
.
.
>>>>

Workplace CultureEmployee Value PropositionEmployer Brand
ชุดพฤติกรรมภายใต้core values ที่ไปสนับสนุน Vision/Mission ขององค์กรสิ่งดีๆในองค์กรที่พนักงานให้ความสำคัญและ ทำให้เขาเหล่านั้นยังคงทำงานอยู่กับองค์กรภาพลักษณ์ของงองค์กรที่มีเป้าหมายไปถึงการรับรู้ของ
มักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแม้ไม่มีใครไปกำหนดก็ตาม ซึ่งหากปล่อยตามธรรมชาติมักจะไม่ได้ culture ที่พึงประสงค์ค้นพบได้จากการทำ research ภายในองค์กรเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ engagement ของพนักงานผสมผสานวิธีสื่อสารทางการตลาดให้ไปถึง prospective talents และเกิดประสบการณ์การรับรู้ที่ดี
สามารถสร้างได้และเปลี่ยนแปลงแบบเป็นกระบวนการ หากแต่ใช้ความพยายามและตั้งใจจริงของผู้บริหารต่อยอดจาก core values ขององค์กรมาเป็น EVP โดยใช้ข้อมูลจากการทำ research มาประกอบEVP ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร Employer Brand ในวิธีแบบการตลาดเพื่อสร้างความน่าสนใจ

.
.
>>>
แหล่งที่มาของบทความ

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/02/08/evps-who-are-they-for-and-how-should-you-develop-yours/#472472b47a5e

https://www.exaqueo.com/blog/2017-2-culture-evp-and-employer-brand-explaining-it-like-a-two-year-old

Share to
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn