การ์ทเนอร์ (Gartner) ได้ทำการสำรวจผู้นำด้าน HR มากกว่า 800 คน จาก 60 ประเทศ ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลายทั่วโลก เพื่อประเมินเทรนด์และความท้าทายในงาน HR ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2021 การสำรวจพบว่า #การพัฒนาทักษะและความสามารถด้าน Critical Thinking Skills (การคิดเชิงวิพากษ์) เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกถึง 68 %


การ์ดเนอร์เสนอความเห็นว่า ทิศทางงาน HR ในปี 2021 #ควรมุ่งเน้นไปที่การบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดลำดับความสำคัญที่งาน HR ควรโฟกัสในปี 2021 ไว้ดังนี้…


==================


📌 68% การพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้าน Critical Thinking Skills

ประเด็นที่ควรโฟกัส
● การไม่รู้ว่าพนักงานตัวเองขาดทักษะอะไร
● การไม่สามารถผนวกสิ่งที่เรียนรู้ไปกับเนื้องานของพนักงานได้
● การไม่สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาทักษะได้เร็วพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการได้


📌 46% การปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Organizational Design and Change Management)

ประเด็นที่ควรโฟกัส
● ผู้นำและหัวหน้างานไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
● พนักงานเหนื่อยล้าการเปลี่ยนแปลง


📌 44% การสร้างตำแหน่งมารองรับผู้นำในปัจจุบันและในอนาคต (Current and Future Leadership Bench)

ประเด็นที่ควรโฟกัส
● ตำแหน่งรองรับผู้นำที่มีอย่างจำกัด
● ขั้นตอนการเตรียมตำแหน่งผู้สืบทอดในปัจจุบันไม่สามารถเลือกผู้นำที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมได้
● มีความยากในการพัฒนาผู้นำระดับกลางให้มีประสิทธิภาพ


📌 32% งานในอนาคต (Future of Work)

ประเด็นที่ควรโฟกัส
● ไม่มีแผนกลยุทธ์รองรับงานในอนาคต
● มีความยากในการปรับแผนกลยุทธ์และขั้นตอนการพัฒนา Talent ให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด
● องค์กรไม่ได้เตรียมแผนในการใช้ AI และระบบอัตโนมัติที่จะทดแทนคนงาน


📌 28% การสร้างประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience)

ประเด็นที่ควรโฟกัส
● มีการประเมินผลกระทบจากการลงทุนการสร้าง EX
● แผน Employee Engagement และ EX ไม่ชัดเจน
● ไม่มีการสื่อสาร EVP (Employee Value Proposition) เพื่อสร้าง EX


==================

#ข้อแนะนำสู่การประยุกต์ใช้


1. กำหนด Future skill needs และ Reskilling

■สร้าง Network เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะที่จำเป็น
○ ระบุความต้องการทักษะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
○ ตรวจสอบข่าวกรองขององค์กรถึงความต้องการทักษะที่เปลี่ยนไป
○ หาข้อมูลจากตลาดแรงงานเพื่อแก้ไข gap ต่างๆ

■ เร่งการพัฒนาทักษะให้ทันกับความต้องการ
○ ปรับใช้ทรัพยากรเดิมเพื่อนำมาพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างเร่งด่วน
○ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทำให้เกิด impact มากที่สุด

■ ให้พนักงานมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าทักษะไหนที่จำเป็นกับพวกเขา
○ สร้างช่องทางที่ให้พนักงานและองค์กรแลกเปลี่ยนข้อมูลได้


2. ออกแบบงานใหม่ และกำหนดขอบเขตของงาน เพื่อให้พนักงานตอบสนองได้จริงและลดความซ้ำซ้อนของงาน

3. จัดลำดับความสำคัญของเครือข่ายความหลากหลายเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Cross functional ของทีม

4. ศึกษาแนวโน้มของงานในอนาคต คัดกรองตั้งแต่ Global Megatrend ให้คัดกรองให้เหลือเพียง trend ที่ใช่สำหรับธุรกิจ

5. ออกแบบ EX เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ Hybrid Workforce

===============================

.
.


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

ที่มาจาก:
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/human-resources/documents/trends/top-priorities-for-hr-leaders-2021.pdf

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search