Top 10 Core Values:10 ท๊อปฮิตค่านิยมหลักที่องค์กรชั้นนำของโลกเลือกใช้

ท่ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)ทําหน้าที่เสมือนดวงดาวนําทาง ค่านิยมเหล่านี้กําหนดไม่เพียงแต่วัฒนธรรมภายในองค์กร แต่ยังรวมถึงวิธีที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วย ค่านิยมเหล่านี้มากกว่าเพียงคําพูดลอยๆ บนเว็บไซต์หรือในรายงานประจําปี แต่เป็นรากฐานของอัตลักษณ์บริษัท มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการรับรู้ของลูกค้า บทความนี้จะสํารวจค่านิยมหลักที่โดดเด่นที่สุด 10 ลำดับขององค์กรชั้นนําระดับโลกตามงานวิจัยจากเว็ปไซต์ buildyourculture

ซื่อตรง ยุติธรรม และน่าเชื่อถือ

วิธีส่งเสริมความซื่อตรงในองค์กร

 • ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาคำสัญญา
 • ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง
 • ส่งเสริมเรื่องการตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะไม่มีใครดูอยู่ก็ตาม

นวัตกรรม ทดลอง และสนับสนุนให้คิดนอกกรอบ

วิธีส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

 • สนับสนุนให้พนักงานหรือตัวคุณเองคิดนอกกรอบและทดลองกับแนวคิดใหม่ๆ
 • สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับความล้มเหลว และสนับสนุนให้ผู้คนเรียนรู้จากความล้มเหลวของตนเอง
 • จัดตั้งโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาและการสร้างโอกาส แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเท่านั้น

เคารพ สุภาพ และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจ

วิธีส่งเสริมความเคารพในองค์กร

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเคารพผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การปฏิบัติต่อกัน และการตัดสินใจ
 • เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นโดยแสดงความเคารพต่อผู้อื่นในทุกสถานการณ์
 • ให้เครดิตเมื่อผู้อื่นทำสิ่งที่ดี ให้พวกเขารู้ว่าคุณชื่นชมความพยายามของพวกเขา

ความเป็นเลิศ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

วิธีส่งเสริมความเป็นเลิศในองค์กร

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศ
 • ให้รางวัลแก่พนักงานหรือตัวคุณเองที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศ
 • ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะยาก หรือเมื่อไม่มีใครมอง

สภาพแวดล้อมที่ไร้ความเสี่ยง ปลอดภัยสำหรับตนเองและผู้อื่น

วิธีส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กร

 • แสวงหาและระบุความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง
 • รายงานอันตราย รีบแจ้งให้ผู้นำหรือผู้รับผิดชอบทราบถึงอันตรายที่คุณพบเห็นทันที

มุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ ให้มีคุณภาพและดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

วิธีส่งเสริมคุณภาพในองค์กร

 • ตั้งเป้าหมายที่สูง ท้าทายตนเองและทีมงานให้ไปให้ถึง
 • มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แสวงหาคำติชมจากผู้อื่น
 • สร้างโอกาสให้พนักงานหรือตัวคุณเองเรียนรู้ทักษะและความสามารถใหม่ๆ

ทำงานเป็นทีม การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน และวัดผลได้

วิธีส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในองค์กร

 • สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผย เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน
 • จัดตั้งโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
 • แน่ใจว่าทุกคนรู้จักบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง

การรับผิดและรับชอบต่อผลของการกระทำ

วิธีส่งเสริมการรับผิดและรับชอบในองค์กร

 • ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ แม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะไม่ดี
 • ไม่โทษผู้อื่นสำหรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
 • ใช้ข้อผิดพลาดของคุณเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต

ความหลากหลาย เคารพในความแตกต่างด้านภูมิหลัง สังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ

วิธีส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งและสามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนเองได้
 • ฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายและวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
 • จัดงานและกิจกรรมที่เน้นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประสบการณ์

ความร่วมมือ การทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

วิธีส่งเสริมความร่วมมือในองค์กร

 • แบ่งปันทรัพยากรและความรู้ของคุณกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ทุกคนมีเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จ
 • สร้างโอกาสให้ทีมงานทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ
 • ฉลองความสำเร็จร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและสร้างแรงบันดาลใจ


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Top 10 Core Values
ball
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search