Top 10 Core Values:10 ท๊อปฮิตค่านิยมหลักที่องค์กรชั้นนำของโลกเลือกใช้

ท่ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)ทําหน้าที่เสมือนดวงดาวนําทาง ค่านิยมเหล่านี้กําหนดไม่เพียงแต่วัฒนธรรมภายในองค์กร แต่ยังรวมถึงวิธีที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วย ค่านิยมเหล่านี้มากกว่าเพียงคําพูดลอยๆ บนเว็บไซต์หรือในรายงานประจําปี แต่เป็นรากฐานของอัตลักษณ์บริษัท มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการรับรู้ของลูกค้า บทความนี้จะสํารวจค่านิยมหลักที่โดดเด่นที่สุด 10 ลำดับขององค์กรชั้นนําระดับโลกตามงานวิจัยจากเว็ปไซต์ buildyourculture

ซื่อตรง ยุติธรรม และน่าเชื่อถือ

วิธีส่งเสริมความซื่อตรงในองค์กร

 • ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาคำสัญญา
 • ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง
 • ส่งเสริมเรื่องการตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะไม่มีใครดูอยู่ก็ตาม

นวัตกรรม ทดลอง และสนับสนุนให้คิดนอกกรอบ

วิธีส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

 • สนับสนุนให้พนักงานหรือตัวคุณเองคิดนอกกรอบและทดลองกับแนวคิดใหม่ๆ
 • สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับความล้มเหลว และสนับสนุนให้ผู้คนเรียนรู้จากความล้มเหลวของตนเอง
 • จัดตั้งโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาและการสร้างโอกาส แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเท่านั้น

เคารพ สุภาพ และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจ

วิธีส่งเสริมความเคารพในองค์กร

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเคารพผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การปฏิบัติต่อกัน และการตัดสินใจ
 • เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นโดยแสดงความเคารพต่อผู้อื่นในทุกสถานการณ์
 • ให้เครดิตเมื่อผู้อื่นทำสิ่งที่ดี ให้พวกเขารู้ว่าคุณชื่นชมความพยายามของพวกเขา

ความเป็นเลิศ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

วิธีส่งเสริมความเป็นเลิศในองค์กร

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศ
 • ให้รางวัลแก่พนักงานหรือตัวคุณเองที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศ
 • ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะยาก หรือเมื่อไม่มีใครมอง

สภาพแวดล้อมที่ไร้ความเสี่ยง ปลอดภัยสำหรับตนเองและผู้อื่น

วิธีส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กร

 • แสวงหาและระบุความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง
 • รายงานอันตราย รีบแจ้งให้ผู้นำหรือผู้รับผิดชอบทราบถึงอันตรายที่คุณพบเห็นทันที

มุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ ให้มีคุณภาพและดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

วิธีส่งเสริมคุณภาพในองค์กร

 • ตั้งเป้าหมายที่สูง ท้าทายตนเองและทีมงานให้ไปให้ถึง
 • มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แสวงหาคำติชมจากผู้อื่น
 • สร้างโอกาสให้พนักงานหรือตัวคุณเองเรียนรู้ทักษะและความสามารถใหม่ๆ

ทำงานเป็นทีม การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน และวัดผลได้

วิธีส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในองค์กร

 • สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผย เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน
 • จัดตั้งโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
 • แน่ใจว่าทุกคนรู้จักบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง

การรับผิดและรับชอบต่อผลของการกระทำ

วิธีส่งเสริมการรับผิดและรับชอบในองค์กร

 • ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ แม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะไม่ดี
 • ไม่โทษผู้อื่นสำหรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
 • ใช้ข้อผิดพลาดของคุณเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต

ความหลากหลาย เคารพในความแตกต่างด้านภูมิหลัง สังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ

วิธีส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งและสามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนเองได้
 • ฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายและวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
 • จัดงานและกิจกรรมที่เน้นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประสบการณ์

ความร่วมมือ การทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

วิธีส่งเสริมความร่วมมือในองค์กร

 • แบ่งปันทรัพยากรและความรู้ของคุณกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ทุกคนมีเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จ
 • สร้างโอกาสให้ทีมงานทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ
 • ฉลองความสำเร็จร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและสร้างแรงบันดาลใจ


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Top 10 Core Values
ball
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.