“วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเริ่มจาก ตัวผู้ก่อตั้งหรือตัวผู้นำ

           
เพราะแบบอย่างจากผู้นำ มีผลโดยตรงต่อทีมผู้บริหาร และถ่ายทอดมาสู่พนักงาน จึงสำคัญมากที่ทั้ง 3 ส่วนนี้ ต้องมีชุดความเชื่อเดียวกัน มีใจรักในสิ่งเดียวกัน มีความสอดประสานกัน ยามใดที่องค์กรเกิดปัญหาขึ้น เสาหลักที่ชื่อว่า “วัฒนธรรมองค์กร” ที่ถูกถ่ายทอดมาจากตัวผู้นำ จะเป็นหลักให้พนักงานมีทิศทางในการคิด การตัดสินใจ และสมมติตัวเองออกว่า “หากผู้นำอยู่ในสถานการณ์นี้…ท่านจะตัดสินใจอย่างไร?”

           
องค์กรทุกองค์กรจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนร่างกาย และส่วนจิตใจ แน่นอนทั้งสองส่วนนี้ควรได้รับการพัฒนาในอัตราเท่ากัน ในส่วนร่างกาย คือ เรื่องของ Structure, Policy, Process แน่นอนทุกองค์กรย่อมมีโครงสร้างเช่นนี้ แต่ส่วนที่มีไม่เหมือนกันและเป็นตัวแยกองค์กรที่ประสบความสำเร็จกับองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จออกจากกันอย่างชัดเจน คือ ส่วนของจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องของ Attitude, Belief, Value

           
บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ก่อตั้งในปี 1983 โดยคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ผู้ก่อตั้ง ได้ถอดชุดความเชื่อออกมาจากตัวตนของท่าน จนเกิด หลักปฏิบัติ 5 ประการคือ Integrity, Dedication, Team spirit, Discipline, Open to the Criticism ให้เป็นแนวทางในการคิด การทำงานและตัดสินใจ ที่คุณชนินท์ค่อยๆ ส่งต่อมายังผู้บริหารและพนักงานทุกคนจนหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมแบบบ้านปูฯ มากว่า 37 ปี ตั้งแต่คำว่าวัฒนธรรมองค์กรยังไม่ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย
.
>>>

           
ในช่วงปี 2004 บ้านปูฯ เริ่มลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับ Core Values ให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ โดยครั้งนี้เป็นการขอข้อมูลความคิดเห็นจากพนักงานในทุกสาขาทุกประเทศ ผ่านชุดคำถามง่าย ๆ ว่า “หากบ้านปูฯ ต้องการมุ่งไปข้างหน้าด้วยทิศทางแบบนี้… พนักงานควรจะต้องมีพฤติกรรมแบบไหน?” จากผลในครั้งนั้น ทำให้เกิดคำว่า Banpu Spirit ขึ้นมา ประกอบด้วย ค่านิยม (Core Values) สำคัญ 4 ประการ คือ Innovation, Integrity, Care, Synergy ซึ่งพอมองย้อนกลับไปในช่วงปี 2004 ถือว่าบ้านปูฯ เป็นองค์กรแรก ๆ ที่หยิบคำว่า Innovation เข้ามาอยู่ใน Core Values ขององค์กร และคำว่า Innovation ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรยืนหยัดมาได้จนถึงวันนี้            


มาถึงปี 2017 ที่กระแสของ Technology and Digital Innovation เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและธุรกิจมากขึ้น ประกอบกับบ้านปูฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ โดยยังคงมีพนักงานเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุด บ้านปูฯ จึงทบทวนเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากคนของบ้านปูฯ เองอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจมากที่สุด


บ้านปูฯ จึง Revitalize หรืออัพเกรดตัว Core Values ของตัวเองใหม่ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการชวนทั้งผู้บริหารและพนักงานจากทุกประเทศ มาช่วยกันกำหนดชุดพฤติกรรม ผ่านคำถามที่ว่า “ในปี 2030 พนักงานมองว่าบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน จะเป็นอย่างไร? และชุดพฤติกรรมไหนจะพาองค์กรไปถึงจุดนั้นได้?” จนได้ Banpu Heart ที่มี 3 Core Values หลัก คือ 1) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีใจรักในสิ่งที่ทำ (Passionate), 2) มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative) และ 3) มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดเพื่อผลลัพธ์ของงาน (Committed) รวมทั้งกำหนด10 พฤติกรรมมุ่งหวัง (Key Behaviors) เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของ Core Values ใหม่ ให้พนักงานเข้าใจ เข้าถึง และนำมาใช้ได้จริงมากที่สุด
.
>>>

           
คำถามที่น่าสนใจคือ ตัวตนของผู้ก่อตั้งมีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรมากน้อยแค่ไหน? คุณเวโรจน์ ลิ้มจรูญ Head of Human Resources –ย้ำอย่างหนักแน่นว่า “มีผลมาก บริษัท บ้านปูฯ ก่อตั้งโดย คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ซึ่งท่านให้ความสำคัญเรื่อง Integrity มาก ความเป็นตัวตนของท่านในเรื่องนี้ ยังคงถูกส่งไม้ต่อมาที่คุณสมฤดี ชัยมงคล ซึ่งเป็น CEO คนปัจจุบัน รวมทั้งปลูกฝังลงไปถึงผู้บริหาร และพนักงานในทุกประเทศ” ซึ่งหากสังเกตผ่าน Core Values ที่เปลี่ยนไป คำหนึ่งที่ไม่หายไปเลยคือ Integrity-ความชื่อสัตย์ แม้แต่ในปี 2017 ก็ไม่ได้หายไป แต่ถูกจับไปรวมไว้ในหมวด Committed จนถือว่าเป็น DNA ของคนบ้านปูฯ เลยทีเดียว

           
ฉะนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผู้นำหรือผู้ก่อตั้ง มีส่วนสำคัญมากในการกำหนดวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ร่วมถึงวิธีที่คนในองค์กรจะแสดงต่อกันและแสดงต่อคนภายนอกองค์กรด้วย แต่หากผู้นำในองค์กรนั้น ๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนักในเรื่องนี้นัก ท้ายสุดแล้ว…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี เพียงแต่คุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะออกมาหัวหรือก้อย จะเป็นอย่างที่อยากเห็นหรือไม่?


โปรดติดตาม​เรื่องราวของ​ Banpu​ Heart​ ต่อใน​ EP2..A Cup Of Culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn