HomePro: เมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยน Core Values

ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่าง VUCA ในโลกปัจจุบัน แม้องค์กรที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมก็ไม่อาจหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและ Transform ตนเองเพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงนี้ และหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ Transformation ต่าง ๆ นั้นยั่งยืน คือการปรับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการนำพาทุกคนในองค์กรให้ก้าวข้ามอุปสรรค และมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท โฮมโปร (HomePro) จึงได้เริ่มภารกิจในการปรับและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ผ่านค่านิยม (Core Values) ชุดใหม่ โดย Cultural Transformation ของ HomePro เริ่มต้นจากการ Crack Core Values ใหม่ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองของทั้งคณะบริหารและตัวแทนพนักงาน ถึงค่านิยมที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมการทำงาน ปัญหาที่พบเจอในปัจจุบัน และแนวทางของค่านิยมและวิถีการทำงานที่ต้องการในอนาคต เพื่อสะท้อนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และมิติที่ต้องการเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสุขในการทำงานต่อไป ก่อนที่จะคัดสรรความคิดเห็นทั้งหมดออกมาเป็น Core Value ฉบับใหม่ 
.

ค่านิยมองค์กร Homepro


ค่านิยมชุดเดิมของ HomePro นั้น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ชาว HomePro คำนึงถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต และทุ่มเทในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยค่านิยมเหล่านี้ ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพในการผลักดัน HomePro ให้ก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อปรับวิถีการดำเนินงานของสาขาจากประกาศของรัฐบาล และปรับรูปแบบการขายเป็นออนไลน์ช่วงโควิด-19 


อย่างไรก็ตาม ทั้งคณะบริหารและตัวแทนพนักงานก็ให้ความเห็นตรงกันว่า ในโลกที่เปลี่ยนไป ค่านิยมของ HomePro นั้นมีความสามารถที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผลักดันการทำงานที่เน้นความคล่องตัวให้ง่ายและเร็วขึ้น โดยทุกคนมีความเชื่อว่า พลังแห่งการโฟกัส และความร่วมแรงร่วมใจของคนโฮมโปรทุกคนในทุกระดับ จะสามารถสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น 


Core Values จากขั้นตอน Crack จึงได้กลายเป็นแก่นในการออกแบบชุดพฤติกรรม (Key Behaviors) เซ็ทใหม่ ผ่านบอร์ดเกม Culture In Action ที่ตัวแทนพนักงานได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้แต่ละ Core Values ในสถานการณ์หน้างานจริง และพฤติกรรมที่ตอบรับกับบริบทของ HomePro และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจุบันมากขึ้น 


Core Values และ Key Behaviors ชุดใหม่นี้ จึงจะเป็นรากฐานใหม่ของวิถีการทำงานของ HomePro โดยเริ่มต้นจากการจัดทำ Culture Insight Survey แบบสอบถามเพื่อสำรวจมุมมองต่อสถานะปัจจุบันภายในองค์กรของพนักงานในทุกระดับ ผลลัพธ์จากแบบสอบถามดังกล่าวนั้น ได้ช่วยระบุ Gap ภายในองค์กร เพื่อนำมาออกแบบแนวทางในการขับเคลื่อน Core Values นี้ต่อไปอย่างตรงจุด 


อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็น Key Success Factor หนึ่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของทุกองค์กร ก็คือ Leading Culture การแลกเปลี่ยนเสวนาของคณะผู้บริหารระดับสูง โดยการเสวนานี้เน้นที่สามหัวข้อหลักดังนี้: 

  • Act: การประพฤติตัวเป็นแบบอย่างของผู้บริหารระดับสูง และส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการในองค์กร โดยผู้บริหารแต่ละท่านได้ใช้พื้นที่นี้ในการระบุ High Impact Action ที่ส่งผลถึงการแสดงพฤติกรรมอื่น ๆ และสะท้อนถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ High Impact Action ในรูปแบบและบทบาทของตนเอง 
  • Operate: การฝัง Core Values เข้าไปในระบบ กระบวนการทำงาน และนโยบายในองค์กร ผ่านการจัดทำโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับ High Impact Actions เพื่อเตรียมการส่งเสริมพนักงานในทุกระดับ ให้แสดงพฤติกรรมเหล่านี้ไปด้วยกัน 
  • Say: การเปิดตัว (Launch) และสื่อสาร Core Values ฉบับใหม่ในการองค์กร โดยการเปิดตัวของ Core Values ฉบับนี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้บริหารทุกท่าน มีความพร้อมในการสื่อสาร Core Values และ Key Behaviors ใหม่ พร้อมเป็นแบบอย่างในเชิงพฤติกรรม และได้ออกแบบระบบ กระบวนการ และนโยบาย เพื่อรองรับการขับเคลื่อน Core Values และ Key Behaviors เหล่านี้ ทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน 
ค่านิยมองค์กร Homepro


นอกจากนี้ ในระหว่างการเตรียม Launch และการสื่อสารต่าง ๆ ทีมงานของ HomePro กำลังเตรียมการในการสร้างกลุ่ม Change Agent ตัวแทนผู้จัดการสาขา ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ค่านิยมองค์กรใหม่นี้ ขยายไปยังพนักงาน พนักงานช่วยขาย และ เพื่อนร่วมค้า กว่า 23,000 คนใน กว่า 120 สาขาทั่วไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 


คุณนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ได้แสดงความเห็นว่า “ขั้นตอนการค้นหาค่านิยมและชุดพฤติกรรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีความหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรและสิ่งที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน เมื่อขั้นตอนต่างๆมาได้ถูกทางและเป็นเหตุเป็นผล เรามั่นใจว่า Core Values เหล่านี้ จะสร้าง passion ในการทำงานได้ และเราจะปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ได้ยึดถือและปฏิบัติ มีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  ทั้งนี้ ต้องชื่มชม ทีมงานและผู้บริหาร BrightSide พาร์ทเนอร์ของเรา ที่จริงจังกับการทำงานร่วมกับโฮมโปร  ระหว่างทางในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็สร้างรอยยิ้มและประทับใจให้กับผู้บริหารเสมอ” 
.

ค่านิยมองค์กร Homepro
ค่านิยมองค์กร Homepro


ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ HomePro ที่มีคณะบริหาร และ คณะ Change Agent เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนั้น กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว ! A Cup of Culture ขอเชิญชวนทุกคนให้ติดตามการเติบโตของ HomePro ทั้งภายในและภายนอก ผ่านการขับเคลื่อนของ Core Values เหล่านี้ไปด้วยกัน ใครอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้าง ? สามารถติดตามได้ใน The Culture Story: #ได้เวลาเปลี่ยน! HomePro Core Valuesเมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน ความสามารถที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงขององค์กรและจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จที่ขาดไม่ได้  จุดหมายหลักของ Townhall “#ได้เวลาเปลี่ยน” คือการสร้างการรับรู้และสื่อสาร Core Values ใหม่ทั้ง 4 ตัว ที่เป็นตัวตนของคนโฮมโปรในอนาคตอันใกล้ซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ ซึ่งก็คือ Stay Focus Until Success, Embrace Speed & Agility, Make Customer Success, และ Collaborate as ONE HomePro โดย Core Values เหล่านี้ ได้รับการออกแบบจากมุมมองของตัวแทนพนักงาน เพื่อการเติบโตที่ถาวร มั่นคง และยั่งยืน 
.

HomePro Core Values


HomePro เลือกที่จะทำต่างไปจากองค์กรอื่นด้วยการเริ่มปลูกฝัง Core Values ให้กับผู้บริหารที่คิดโปรเจกต์ในการสื่อสาร (Say) นำไปใช้เป็นต้นแบบ (Act) และปรับนโยบายโครงสร้าง (Operate) ขับเคลื่อนผ่านหัวหน้างานและผู้จัดการสาขาทั่วประเทศภายใต้ชื่อ Captain HomePro ที่มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็น Change Agent ผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน ส่งต่อ และสนับสนุนการปรับใช้ Core Values ใน HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยที่ได้นำร่องปฏิบัติใช้ Core Values และชุดพฤติกรรมใหม่ในหน้างานของตนมาแล้ว และตัวแทนพนักงานในทุกสายงาน เพื่อสร้างทั้ง Structural Motivation และ Social Motivation ในการนำ Core Values ไปใช้จริงได้อย่างเต็มพลังหลังจากงาน Townhall เปิดตัวอย่างเป็นทางการ  


กระบวนการในการสร้าง Captain HomePro ได้เกิดขึ้นผ่านการอบรม 4E : Explore, Empathy, Engagement, Expand ที่พัฒนาเหล่าตัวแทนโดยการสะท้อนตนเองผ่าน Core Values และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้อง และการระดมไอเดียในการส่งต่อ Core Values ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ชาว HomePro เข้าใจและนำ Core Values มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเช่นกัน 


Captain HomePro ได้สะท้อนประสบการณ์ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เห็นความถนัดของตนเองชัดขึ้น ได้ไอเดียใหม่ในการพัฒนาทีมงาน โดยใช้ Core Values เป็นเครื่องมือ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับเพื่อน ๆ ที่สามารถปรับใช้ในบทบาทของตนเองได้ต่อไป 


[เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ ในการขับเคลื่อน Core Values ของ HomePro เพิ่มเติมได้ที่: The Culture Story: ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยค่านิยมองค์กร HomePro – Brightside People
.

HomePro Core Values


ทีม Captain HomePro ได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้ผลักดันวัฒนธรรมองค์กรใน Townhall #ได้เวลาเปลี่ยน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Together We Grow ที่ชาว HomePro ได้ร่วมกันเขียนคำมั่นสัญญา ว่าจะ “เปลี่ยน” อะไรในตนเองเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน โดยชาว HomePro ได้แสดงความมุ่งมั่นในการปรับใช้ Core Values และชุดพฤติกรรมในชีวิตการทำงาน ผ่านการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อทดลองสิ่งใหม่ การส่งมอบความสำเร็จให้ลูกค้า และการทุ่มสุดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายของ HomePro ร่วมกัน 


ใน Townhall #ได้เวลาเปลี่ยน คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึงพนักงาน HomePro ทุกคนว่า “ที่ผ่านมา องค์กรของเราได้มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และได้ใช้วัฒนธรรมองค์กรหล่อหลอมจนเติบโตมาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา แต่การที่เราจะเติบโตไปข้างหน้า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็ว วัฒนธรรมองค์กรที่เราใช้มาอาจไม่เพียงพอ เราจึงได้ผลักดันในการทำ Core Values ใหม่ จากการทำงานของผู้ร่วมงานในหลากหลายระดับ ตั้งแต่ ผู้บริหารไปจนถึงตัวแทนของพนักงานระดับปฏิบัติการในเวลาหลายเดือนที่ผ่าน จนทำให้เราได้ Core Values 4 ข้อ ซึ่ง Core Values เหล่านี้ จะเป็นตัวนำทางประกอบวิธีการทำงานของบริษัทเรา และจะส่งต่อไปถึงพฤติกรรมที่เราจะส่งมอบต่อไปให้ลูกค้า 


ผมเชื่อว่า ความทุ่มเทของพนักงาน ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานของเรา ในการทำ Core Values นี้ขึ้นมา ทำให้สิ่งที่ออกมานั้นมีประโยชน์ และจะทำให้องค์กรของเราเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ณ เวลานี้ เราได้เวลาเปลี่ยนแล้ว ขอให้ทุกคนนำ HomePro Core Values นี้ไปใช้ชีวิตการทำงานทุกวัน เพื่อทำให้องค์กรของเราเติบโต สามารถแข่งขันกับทุกคนในอนาคต” 
.

HomePro Core Values
HomePro Core Values


การเปิดตัวของ Core Values จึงเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของ HomePro และเป็นการแสดงความพร้อมที่จะเปลี่ยนของชาว HomePro ทั้งประเทศ  A Cup of Culture ขอแสดงความยินดีกับการเดินทางใหม่ของ HomePro ที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว และขอให้ค่านิยมองค์กร ที่ตั้งใจสร้างในแบบที่อยากเห็นนั้น จะผลักดันสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบ 4Cs : Crack, Create, Catalyze and Cultivate สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Our Service

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search