The Culture Story: ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยค่านิยมองค์กร HomePro

ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่าง VUCA ในโลกปัจจุบัน แม้องค์กรที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมก็ไม่อาจหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและ Transform ตนเองเพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงนี้ และหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ Transformation ต่าง ๆ นั้นยั่งยืน คือการปรับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการนำพาทุกคนในองค์กรให้ก้าวข้ามอุปสรรค และมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 


ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท โฮมโปร (HomePro) จึงได้เริ่มภารกิจในการปรับและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ผ่านค่านิยม (Core Values) ชุดใหม่ 


โดย Cultural Transformation ของ HomePro เริ่มต้นจากการ Crack Core Values ใหม่ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองของทั้งคณะบริหารและตัวแทนพนักงาน ถึงค่านิยมที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมการทำงาน ปัญหาที่พบเจอในปัจจุบัน และแนวทางของค่านิยมและวิถีการทำงานที่ต้องการในอนาคต เพื่อสะท้อนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และมิติที่ต้องการเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสุขในการทำงานต่อไป ก่อนที่จะคัดสรรความคิดเห็นทั้งหมดออกมาเป็น Core Value ฉบับใหม่ 


ค่านิยมชุดเดิมของ HomePro นั้น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ชาว HomePro คำนึงถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต และทุ่มเทในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยค่านิยมเหล่านี้ ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพในการผลักดัน HomePro ให้ก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อปรับวิถีการดำเนินงานของสาขาจากประกาศของรัฐบาล และปรับรูปแบบการขายเป็นออนไลน์ช่วงโควิด-19 


อย่างไรก็ตาม ทั้งคณะบริหารและตัวแทนพนักงานก็ให้ความเห็นตรงกันว่า ในโลกที่เปลี่ยนไป ค่านิยมของ HomePro นั้นมีความสามารถที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผลักดันการทำงานที่เน้นความคล่องตัวให้ง่ายและเร็วขึ้น โดยทุกคนมีความเชื่อว่า พลังแห่งการโฟกัส และความร่วมแรงร่วมใจของคนโฮมโปรทุกคนในทุกระดับ จะสามารถสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น 


::::::::::::::::::::::


Core Values จากขั้นตอน Crack จึงได้กลายเป็นแก่นในการออกแบบชุดพฤติกรรม (Key Behaviors) เซ็ทใหม่ ผ่านบอร์ดเกม Culture In Action ที่ตัวแทนพนักงานได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้แต่ละ Core Values ในสถานการณ์หน้างานจริง และพฤติกรรมที่ตอบรับกับบริบทของ HomePro และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจุบันมากขึ้น 


Core Values และ Key Behaviors ชุดใหม่นี้ จึงจะเป็นรากฐานใหม่ของวิถีการทำงานของ HomePro โดยเริ่มต้นจากการจัดทำ Culture Insight Survey แบบสอบถามเพื่อสำรวจมุมมองต่อสถานะปัจจุบันภายในองค์กรของพนักงานในทุกระดับ ผลลัพธ์จากแบบสอบถามดังกล่าวนั้น ได้ช่วยระบุ Gap ภายในองค์กร เพื่อนำมาออกแบบแนวทางในการขับเคลื่อน Core Values นี้ต่อไปอย่างตรงจุด 


อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็น Key Success Factor หนึ่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของทุกองค์กร ก็คือ Leading Culture การแลกเปลี่ยนเสวนาของคณะผู้บริหารระดับสูง โดยการเสวนานี้เน้นที่สามหัวข้อหลักดังนี้: 

  • Act: การประพฤติตัวเป็นแบบอย่างของผู้บริหารระดับสูง และส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการในองค์กร โดยผู้บริหารแต่ละท่านได้ใช้พื้นที่นี้ในการระบุ High Impact Action ที่ส่งผลถึงการแสดงพฤติกรรมอื่น ๆ และสะท้อนถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ High Impact Action ในรูปแบบและบทบาทของตนเอง 
  • Operate: การฝัง Core Values เข้าไปในระบบ กระบวนการทำงาน และนโยบายในองค์กร ผ่านการจัดทำโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับ High Impact Actions เพื่อเตรียมการส่งเสริมพนักงานในทุกระดับ ให้แสดงพฤติกรรมเหล่านี้ไปด้วยกัน 
  • Say: การเปิดตัว (Launch) และสื่อสาร Core Values ฉบับใหม่ในการองค์กร โดยการเปิดตัวของ Core Values ฉบับนี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้บริหารทุกท่าน มีความพร้อมในการสื่อสาร Core Values และ Key Behaviors ใหม่ พร้อมเป็นแบบอย่างในเชิงพฤติกรรม และได้ออกแบบระบบ กระบวนการ และนโยบาย เพื่อรองรับการขับเคลื่อน Core Values และ Key Behaviors เหล่านี้ ทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ในระหว่างการเตรียม Launch และการสื่อสารต่าง ๆ ทีมงานของ HomePro กำลังเตรียมการในการสร้างกลุ่ม Change Agent ตัวแทนผู้จัดการสาขา ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ค่านิยมองค์กรใหม่นี้ ขยายไปยังพนักงาน พนักงานช่วยขาย และ เพื่อนร่วมค้า กว่า 23,000 คนใน กว่า 120 สาขาทั่วไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 


คุณนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ได้แสดงความเห็นว่า “ขั้นตอนการค้นหาค่านิยมและชุดพฤติกรรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีความหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรและสิ่งที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน เมื่อขั้นตอนต่างๆมาได้ถูกทางและเป็นเหตุเป็นผล เรามั่นใจว่า Core Values เหล่านี้ จะสร้าง passion ในการทำงานได้ และเราจะปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ได้ยึดถือและปฏิบัติ มีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  


ทั้งนี้ ต้องชื่มชม ทีมงานและผู้บริหาร BrightSide พาร์ทเนอร์ของเรา ที่จริงจังกับการทำงานร่วมกับโฮมโปร  ระหว่างทางในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็สร้างรอยยิ้มและประทับใจให้กับผู้บริหารเสมอ” 

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ HomePro ที่มีคณะบริหาร และ คณะ Change Agent เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนั้น กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว ! A Cup of Culture ขอเชิญชวนทุกคนให้ติดตามการเติบโตของ HomePro ทั้งภายในและภายนอก ผ่านการขับเคลื่อนของ Core Values เหล่านี้ไปด้วยกัน


ใครอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้าง ? สามารถติดตามได้ใน The Culture Story: #ได้เวลาเปลี่ยน! HomePro Core Values
และสำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้วยรูปแบบ 4Cs : Crack, Create, Catalyze and Cultivate สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Our Service


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

ค่านิยมองค์กร Homepro
ค่านิยมองค์กร Homepro
ค่านิยมองค์กร Homepro
ค่านิยมองค์กร Homepro
ค่านิยมองค์กร Homepro

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn