Tag: Best Place to Work

Best Place to Work

สรุปเคล็ดลับ Best Place to Work ของ 5 องค์กรชั้นนำของโลก  

วัฒนธรรมองค์กร (Culture) , กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement Strategies) และสิทธิประโยชน์ที่บริษัทนำเสนอ (perks) เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม

Read More »