New Trends ในการดูแลพนักงาน ให้เหมือนดูแลลูกค้า (การรับมือกับ The Great Resignation)

การเผชิญกับ The Great Resignation หรือ ปรากฏการณ์ที่พนักงานลาออกจำนวนมาก ในระลอกของการผ่านวิกฤต Covid-19 จากการทำงาน work from home กลับมาที่ออฟฟิตนั้นยังไม่จบ แม้ว่าขณะนี้อาจมีพนักงานลาออกเป็นจำนวนมากไปแล้ว แต่จากผลสำรวจยังพบว่า พนักงานมากกว่า 40% กำลังหาโอกาสหรือช่องทางการย้ายงานอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่อันตรายที่พบได้มาก โดยเฉพาะในหมู่ Talent องค์กร⁣⁣
⁣⁣
แน่นอนว่าการสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทนพนักงานเก่าที่ลาออกไปกลายเป็นประเด็นสำคัญ เป็นผลจาก The Great Resignation ในช่วงที่ผ่านมา แต่ความพยายามในการรักษาคน โดยเฉพาะ Talent องค์กร ซึ่งเป็นทรัพยการที่ถูกแย่งชิงกันในท้องตลาดอย่างดุเดือด ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ⁣⁣
⁣⁣
:::::::::::::::::::⁣⁣
⁣⁣

Trendการดูแลพนักงานให้เหมือนกับลูกค้า ถือเป็นแนวทางที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ และอุดกระแสการลาออกครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษาครีมขององค์กรและยังเดินหน้าทำธรุกิจต่อไปได้ บริษัทควรหันมารับมุ่งรักษาพนักงานให้เหมือนกับการดูแลลูกค้ามากขึ้น โดย “ผู้นำ” นั้นมีความสำคัญในบทบาทการรักษาบุคลากรในหลายมิติจากผลสำรวจและงานวิจัยต่างๆ อาทิเช่น⁣⁣

⁣⁣
⁣⁣
🔶 คุณภาพผู้นำและช่องทางเติบโตในอาชีพมีผลต่อความสุขในการทำงานมากกว่าเงินที่ได้รับ⁣⁣
⁣⁣
Glassdoor ได้ทำการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกในการทำงาน โดยพบว่า “วัฒนธรรมองค์กร และคุณค่าที่องค์กรยึดถือ” และ “คุณภาพของความเป็นผู้นำของบุคลากรอาวุโส” มีความสำคัญต่อความสุขในที่ทำงานอย่างยิ่ง ตามมาด้วย “โอกาสทางอาชีพในองค์กร” โดยใน 6 ปัจจัยที่ทำการสำรวจ พบว่า “ค่าจ้าง” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสุขน้อยที่สุด โดยในบุคลากรที่มีรายได้สูง (ซึ่งอนุมานได้ว่า จำนวนหนึ่งเป็น Talent องค์กร) พบว่าเรื่องเงินกับ work-life-balance เป็นสิ่งที่ได้รับ priority รอง หากแต่การได้ทำงานร่วมกับบุคลากรอาวุโสที่มีความเป็นผู้นำและมีคุณภาพ และการมีโอกาสต่อยอดทางสาขาอาชีพในองค์กร เป็น priority แรกในการพิจารณาทำงานต่อ⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔷 คนชอบงานที่มีความหมาย และผู้นำมีผลต่อการรับรู้ความหมายในงานที่ทำอย่างมาก⁣⁣
⁣⁣
จากการสำรวจของ BetterUp จากพนักงานชาวอเมริกันจำนวน 2,285 คน พบว่า 9 ใน 10 คน พร้อมที่จะลดเงินตนเองตนเองในระยะยาวเพื่อไปทำงานที่ “มีความหมาย” มากขึ้น โดยพบว่า “หัวหน้า” เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความรู้สึกว่างานที่ตนทำนั้นมีความหมาย โดยหน้าที่ของผู้นำคือการสร้างการตระหนักรู้ให้กับคนเหล่านี้ว่า “การทุ่มเทของพวกเขามีความหมาย” และได้มอบรางวัลหรือแรงจูงใจแต่เขาในแบบที่เขาควรจะได้ รวมไปถึงการสร้างการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ซึ่งหมายความถึงการจัดสรรทรัพยากรในการช่วยให้บุคลากรสามารถจัดการกับความเครียด การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำควรพิจารณาสื่อสาร และจัดสรรให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ รวมไปถึงไถ่ถามถึงความต้องการการช่วยเหลือ สื่อสารสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจมีความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นทุนเดิม สื่อสารถึงความเปราะบางที่อาจเกิดขึ้น พยายามแสดงความขอบคุณเมื่อมีการเสนอมุมมอง การให้ความร่วมมือในองค์กร⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔶 กระตุ้นความรู้สึกได้พัฒนาตนเองให้กับ Talent ผ่านการ Coaching และ Mentoring⁣⁣
⁣⁣
เนื่องจากว่า การได้ร่วมงานกับผู้นำที่มีคุณภาพนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการมีความสุขในที่ทำงานของ Talent กระบวนการ coaching และ mentoring ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกพัฒนาตนเองของผู้นำ เพื่อที่จะสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดย Coaching คือการใช้คำถามในการกระตุ้นความคิดให้ผู้ที่ถูกโค้ชสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาใช้ผ่านการคิด การตอบ โดยได้มุมมองใหม่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วน Mentoring คือการที่บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ หรือ ประสบการณ์ มาให้คำแนะนำอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้ผู้ที่รับการปรึกษานี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้พัฒนาตนเอง โดยทั้ง 2 สิ่งนี้มีผลอย่างมากต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานที่มีอยู่ และเป็นการสร้าง engagement และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างมาก ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้มีการจัดอบรมอยู่มากมาย และเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔷 การสร้างความอุ่นใจเมื่อมีพนักงานลาออกต่อพนักงานที่ยังอยู่ในองค์กร มีผลต่อความรู้สึกและการพิจารณาอยู่ต่อหรือลาออกอย่างมาก⁣⁣

⁣⁣
ในฐานะผู้นำ คุณย่อมถูกจับตาดูอยู่ตลอด ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ ดังนั้น ให้คุณลองหยุดสักนิด และพิจารณาว่าสิ่งที่คุณพูดและทำนั้นเป็นอย่างไร สมมุติว่าบริษัทของคุณกำลังเผชิญกับปัญหา turn over rate สูงถึง 25% และอัตราการจ้างก็ตกลงต่ำกว่าเป้าหมายถึง 60% (ซึ่งเป็นสถานการณ์จริงของหลายบริษัทที่กำลังเผชิญอยู่) บรรดาพนักงานของคุณกำลังรู้สึกกังวลและเครียด คุณจะจัดการกับความเป็นจริง และปัญหาของพนักงานของคุณอย่างไร? คุณได้ตระหนักถึงความกังวลที่คุณได้ส่งออกไปยังคนรอบข้างหรือไม่? หรือคุณได้สร้างความรู้สึกกลัวและความไม่มั่นคงโดยไม่ตั้งใจออกไปยังคนรอบข้างหรือไม่? ⁣⁣
เมื่อคุณได้หันกลับมาพิจารณาตนเอง และตระหนักถึงผลกระทบ คุณก็จะสามารถควบคุมมันได้ดีมากยิ่งขึ้น⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔶 แสดงให้เห็นว่าการลาออกเป็นสิ่งที่ยอมรับได้⁣⁣
⁣⁣
เมื่อพนักงานมีการลาออก การตอบสนองของผู้นำเป็นสิ่งที่พนักงานคนอื่นๆ ในองค์กรจับตาอย่างปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม การรับมือตอบสนองนั้นสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำ การพิจารณาพฤติกรรมของตนเองจึงสำคัญอย่างยิ่ง ว่าแบบใดเป็นที่เป็นน่าปรารถนา และสร้างความรู้สึกมั่นคงต่อบุคคลอื่นๆ ภายในองค์กร และแบบใดที่เป็นการส่งสัญญาณว่าองค์กรมีความไม่มั่นคงออกไป⁣⁣
⁣⁣
หากคุณเป็นผู้นำที่อยู่มานาน คุณจะเป็นได้ว่ายุคนี้ เทรนด์การเป็นพนักงานระยะยาวของบริษัท (Life-long Employee) ได้จบไปแล้ว การที่มีพนักงานเข้ามาในองค์กรเป็นเพียงจุดแวะเวียนชั่วคราวในเส้นทางสายอาชีพโดยเฉพาะของคนรุ่นใหม่ สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการลาออกของบุคคลเหล่านี้ที่มุ่งหาการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาคือการ “ขอบคุณ” ในสิ่งที่เขาได้ทำให้กับองค์กรของคุณ และการเติบโตที่เกิดขึ้น ทั้งในฝั่งของพนักงานที่ลาออก รวมถึงฝั่งของคุณเอง แทนการมองเป็นความสูญเสีย เพราะว่าเส้นทางสาย Talent องค์กรเป็นทางที่มีระยะเวลาสั้น การขอบคุณจะเป็นการตอบสนองที่ดีที่สุด⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔷 พิจารณา Reward ที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย⁣⁣
⁣⁣
อย่างที่ได้มีการเขียนไว้ในข้อแรกว่า “เงิน” ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ถึงกระนั้น ในหลายองค์กรก็ยังใช้การเพิ่มเงินเดือนหรือโบนัสเป็นรางวัลแรก ๆ ที่ทางองค์กรจะคำนึงถึงต่อ Talent องค์กร หากแต่จากงานวิจัยพบว่า การขึ้นเงินนั้นเป็นเพียงการให้แรงจูงใจในช่วงสั้นๆ เท่านั้น แล้วก็จะกลับไปอยู่ที่เดิม ซึ่งสิ่งสำคัญที่คนในฐานะผู้นำ หรือ พนักงานแผนกบุคลากรสามารถทำได้คือ⁣⁣
🔹การใช้เวลาในการพยายามทำความเข้าใจแรงจูงใจเบื้องหลังในการทำงาน และมองหาโอกาสภายในองค์กรเพื่อที่จะเติมเต็มแรงจูงใจส่วนตัวนั้น ⁣⁣
🔹แสดงความขอบคุณต่อ impact ที่พนักงานได้สร้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบาก⁣⁣
🔹สื่อสารทิศทางองค์กรและสร้างแรงจูงใจอย่างสม่ำเสมอ ⁣⁣
🔹คิดถึงว่าอะไรเป็นสิ่งเดิมๆ ที่ไม่ได้สนับสนุนองค์กรและพนักงานแล้ว ก็จัดการแก้ไข และลองหาทางแก้ว่าอะไรที่เป็นเส้นทางที่สนับสนุนได้ดีกว่านี้⁣⁣
⁣⁣
:::::::::::::::::::⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
ถึงแม้ว่าการตัดสินใจลาออกจะเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เนื่องด้วยหลาย ๆ ปัจจัย ทั้งแนวคิดของคนรุ่นใหม่ สภาวะเศรษฐกิจ การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร แต่ผู้นำก็ยังสามารถวางรากฐานระยะยาวในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่อาจพิจารณาย้ายที่อยู่ต่อได้ รวมถึงสร้างพื้นที่การเติบโตและความรู้สึกมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน โดยเฉพาะ Talent องค์กร เพื่อการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพและเติมเต็มจิตใจพนักงานต่อไปในอนาคต⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
Corporate culture⁣⁣
Organizational culture⁣⁣
⁣⁣.
.

Resources:
With So Many People Quitting, Don’t Overlook Those Who Stay. (2021, October 7). Harvard Business Review. https://hbr.org/2021/10/with-so-many-people-quitting-dont-overlook-those-who-stay
 
What Matters More to Your Workforce than Money. (2017, January 17). Harvard Business Review. https://hbr.org/2017/01/what-matters-more-to-your-workforce-than-money
 
9 Out of 10 People Are Willing to Earn Less Money to Do More-Meaningful Work. (2018, November 6). Harvard Business Review. https://hbr.org/2018/11/9-out-of-10-people-are-willing-to-earn-less-money-to-do-more-meaningful-work?ab=at_art_art_1x4_s01
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search