นำวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้เกิดขึ้นจริง

“การออกแบบระบบและกระบวนการให้เข้าไปอยู่ในการทำงาน จะช่วยสร้างให้เกิดวัฒนธรรมได้จริง” จากคู่มือของผู้บริหาร Gartner


การที่ผู้นำทำแค่เพียงสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจาก impact ที่ได้รับจากการแค่สื่อสารสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แค่เพียง 1% และ impact จากการทำเป็นตัวอย่างสามารถสร้าง impact ได้แค่เพียง 5% ดังนั้นผู้นำจึงต้องพยายามสร้าง impact ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้มากที่สุด


และ 3 องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจนสำเร็จคือ:


1. Workforce – Culture Alignment


เข้าใจความสำคัญของความสอดคล้องระหว่างกำลังคน และ วัฒนธรรมองค์กรที่อยากให้เป็น คุณจะต้องศึกษาและพัฒนา Gap ของคนในการสร้างวัฒนธรรมที่อยากให้เป็น ● Knowledge Gap: ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ซึ่งหลายองค์กรมักจะพบว่า พนักงานถึง 69% ขาดความเข้าใจในแนวทางของวัฒนธรรมใหม่ที่องค์กรอยากให้เป็น
● Mindset Gap: ความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งหลายองค์กรมักจะพบว่า พนักงานถึง 87% ไม่เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรจำเป็นต่อสิ่งที่พวกเขาทำ
● Behave Gap: พฤติกรรมการแสดงออกในรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งหลายองค์กรมักจะพบว่า พนักงานถึง 90% ไม่แสดงพฤติกรรมตามที่องค์กรต้องการ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงจะต้องมองทั้ง 3 มุมมอง ไม่ใช่มอง gap ส่วนใดส่วนหนึ่ง พูดง่ายๆก็คือ หากมี Gap ส่วนหนึ่งที่ไม่เกิดการพัฒนา จะส่งผลให้เกิด “ZERO IMPROVEMENT” ในการสร้างความสอดคล้องของกำลังคนและวัฒนธรรมที่อยากให้เป็น
.


2. Move beyond role-modeling:


ทำให้มากกว่าการเป็นแบบอย่าง ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ต้องการเข้าไปในการดำเนินงานจนเกิด Impact (Operate for Impact) ผู้นำจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ Context (สามารถอ่านบทความ เทคนิคติดจรวดสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรองค์กรได้ เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.brightsidepeople.com/เทคนิคติดจรวดสร้างการเ/)คือ สร้างระบบและกระบวนการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนผู้นำในแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร และนโยบายต่างๆ มากกว่าที่จะทำแค่เพียงสื่อสารหรือการแสดงพฤติกรรมให้เห็น
และเสริมทักษะที่จำเป็นต่อผู้นำ คือ “ทักษะการนำการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งในกลุ่ม Top Management มองว่าทักษะนี้เป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ (สามารถอ่านบทความ ทักษะผู้นำในการนำการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.brightsidepeople.com/3469-2/ )
.


3. Resolve Cultural Tension:


ช่วยพนักงานแก้ไขความตึงเครียดทางด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อองค์กรมีการพัฒนา เติบโต หรือเงื่อนไขทางด้านธุรกิจเปลี่ยนไป เช่น
● การต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดตามลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ให้เกิดความสอดคล้องเพื่อที่จะผลักดันธุรกิจ
● ความแตกต่างในตลาดและอุตสาหกรรมทำให้เกิดวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
● ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
● การเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ต้องจัดลำดับความสำคัญในองค์กรใหม่
● หน่วยงานให้ความสำคัญแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆในองค์กร
77% ของพนักงานเกิดสภาวะเครียดจากวัฒนธรรมองค์กรในที่ทำงาน เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร


ดังนั้น สถานการณ์เหล่านี้ ควรจะถูกจัดการโดยการให้แนวทางที่ชัดเจนกับพนักงานว่าอะไรคือสิ่งที่คุณให้ค่ามากที่สุด หรือกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และไม่ควรทำให้เกิดภาวะเครียดโดยที่ไม่เจตนา
.


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture..

.
.
>>>>


ที่มาจาก :
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/insights/executive-guidance/eg-2018-culture-in-action.pdf

Culture Change: Senior Leaders Must Lead The Way

Five Steps for Managing Culture Change

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search