Idea Management เคล็ดลับในการสร้าง Innovation

จุดเริ่มต้นของหลายนวัตกรรมมักเริ่มต้นจาก Idea เจ๋งๆ แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรที่มีความเข้าใจในการบริหารจัดการไอเดียเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ หลายองค์กรจึงพยายามวาง structure ในการทำ Idea Management เพื่อรวบรวมความคิดต่างๆ จากพนักงาน, ลูกค้า และแหล่งที่มาอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นไอเดียที่สามารถนำมาสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์โดยรวมได้ ไอเดียที่ได้รับมาจากการทำ Idea Management จะถูกนำมาประเมินมูลค่า ความจำเป็น ลำดับความสำคัญ และการตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อ .


Innovation Management เป็นกระบวนการที่องค์กรจะบริหารจัดการนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ideas แรก จนกระทั่งนำไปทำให้เกิดประโยชน์ตามแผนกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมขององค์กรควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการคิดค้นและแบ่งปัน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์การค้นหาธุรกิจที่มาทดแทน หรือ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ดังนั้น Idea Management จึงเป็นการบริหารจัดการความคิดต่างๆในองค์กรอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรของคุณมีแหล่ง Ideas ที่สะสมไว้ในองค์กรของคุณที่สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง.


#เคล็ดลับสำคัญคือ การสร้างวัฒนธรรมที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการคิดไอเดียใหม่ๆ และ ทำให้พนักงานแชร์มุมมองของพวกเขาเพิ่มเติมจากคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการจากภายในได้ง่ายขึ้น และการจัดการความคิดเหล่านั้นให้เป็นระบบ


● สร้างพื้นที่และโอกาสในการแบ่งปัน
○ Brainstorming
○ การจัด Workshop
○ การรับข้อคิดเห็นต่างๆ
○ การชวนคิดด้วย “What If”


● สร้าง Campaign เพื่อรวบรวมความคิด
○ เป้าหมายแคมเปญที่ชัดเจน
○ กลุ่มคนที่ต้องการเข้าถึง
○ เนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย
○ ถ้อยคำ สัญลักษณ์… ที่สร้างแรงกระตุ้น


● ข้อกำหนดในการแชร์ และการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
○ Recognition
○ News
○ Feedback
○ Company Information
○ Easy, Effective & Fun


● การคิดค้นไอเดียใหม่ๆ
○ ความคิดเห็นจากพนักงาน
○ ข้อคิดเห็นจากลูกค้า
○ ข้อมูลคู่แข่ง
○ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
○ ข้อมูลทางการตลาด
○ องค์กรต้นแบบ


● การตรวจสอบและให้คะแนนไอเดีย
○ การประเมินด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น impact, effort, business review
○ การจัดลำดับความสำคัญของไอเดีย
○ การคัดเลือกไอเดีย


● การสร้างกรอบความคิดจากไอเดีย
○ การทดลองสร้างต้นแบบทางธุรกิจ


● การนำไปปฏิบัติ


● ระบบการให้รางวัล

===============================
🔸 อ่านบทความอื่นๆได้ที่​ https://www.brightsidepeople.com/blog/
===============================

A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture.

.
.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search