จุดเริ่มต้นของหลายนวัตกรรมมักเริ่มต้นจาก Idea เจ๋งๆ แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรที่มีความเข้าใจในการบริหารจัดการไอเดียเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ หลายองค์กรจึงพยายามวาง structure ในการทำ Idea Management เพื่อรวบรวมความคิดต่างๆ จากพนักงาน, ลูกค้า และแหล่งที่มาอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นไอเดียที่สามารถนำมาสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์โดยรวมได้ ไอเดียที่ได้รับมาจากการทำ Idea Management จะถูกนำมาประเมินมูลค่า ความจำเป็น ลำดับความสำคัญ และการตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อ .


Innovation Management เป็นกระบวนการที่องค์กรจะบริหารจัดการนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ideas แรก จนกระทั่งนำไปทำให้เกิดประโยชน์ตามแผนกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมขององค์กรควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการคิดค้นและแบ่งปัน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์การค้นหาธุรกิจที่มาทดแทน หรือ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ดังนั้น Idea Management จึงเป็นการบริหารจัดการความคิดต่างๆในองค์กรอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรของคุณมีแหล่ง Ideas ที่สะสมไว้ในองค์กรของคุณที่สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง.


#เคล็ดลับสำคัญคือ การสร้างวัฒนธรรมที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการคิดไอเดียใหม่ๆ และ ทำให้พนักงานแชร์มุมมองของพวกเขาเพิ่มเติมจากคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการจากภายในได้ง่ายขึ้น และการจัดการความคิดเหล่านั้นให้เป็นระบบ


● สร้างพื้นที่และโอกาสในการแบ่งปัน
○ Brainstorming
○ การจัด Workshop
○ การรับข้อคิดเห็นต่างๆ
○ การชวนคิดด้วย “What If”


● สร้าง Campaign เพื่อรวบรวมความคิด
○ เป้าหมายแคมเปญที่ชัดเจน
○ กลุ่มคนที่ต้องการเข้าถึง
○ เนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย
○ ถ้อยคำ สัญลักษณ์… ที่สร้างแรงกระตุ้น


● ข้อกำหนดในการแชร์ และการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
○ Recognition
○ News
○ Feedback
○ Company Information
○ Easy, Effective & Fun


● การคิดค้นไอเดียใหม่ๆ
○ ความคิดเห็นจากพนักงาน
○ ข้อคิดเห็นจากลูกค้า
○ ข้อมูลคู่แข่ง
○ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
○ ข้อมูลทางการตลาด
○ องค์กรต้นแบบ


● การตรวจสอบและให้คะแนนไอเดีย
○ การประเมินด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น impact, effort, business review
○ การจัดลำดับความสำคัญของไอเดีย
○ การคัดเลือกไอเดีย


● การสร้างกรอบความคิดจากไอเดีย
○ การทดลองสร้างต้นแบบทางธุรกิจ


● การนำไปปฏิบัติ


● ระบบการให้รางวัล

===============================
🔸 อ่านบทความอื่นๆได้ที่​ https://www.brightsidepeople.com/blog/
===============================

A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture.

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.