Hybrid Workplace เทรนด์ใหม่ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน

จากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร ทำให้ผู้นำและพนักงานมีโอกาสในการ สร้างนิยามและเลือกสถานที่ทำงานใหม่ เพื่อตอบรับการทำงานแบบ New Normal หลายหน่วยงานเห็นศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นของทีมงาน ทำให้เกิดกระแสการทำงานแบบ Hybrid ขึ้น กล่าวคือการอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานแบบผสมผสานกันระหว่างการทำงานแบบ Virtual และประชุมแบบเจอกันที่ออฟฟิศแบบดั้งเดิม


ซึ่งความท้าทายที่เกิดขึ้นคือ การรักษาค่านิยมองค์กร และการทำให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้าง Employee Experience (ประสบการณ์ของพนักงาน) ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของพนักงานได้ ดังนั้น #หัวใจสำคัญ ของการทำงานแบบ Hybrid Workplace คือ การสื่อสารอย่างเปิดเผย การสร้างความเชื่อใจ และการแสดงความเอาใจใส่


Gartner (การ์ดเนอร์) ได้นำเสนอมุมมองในการสร้าง Exployee Experience ที่จะช่วยให้การทำงานในรูปแบบ Hybrid Workplace มีประสิทธิภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานได้มากที่สุด ไว้ 7 ข้อ ดังนี้


🔸 01 Recruiting ยกระดับการแผนการสรรหาและดึงดูด ปรับปรุงกลยุทธ์ EVP และภาพลักษณ์ของแบรนด์


🔸 02 Virtual การเตรียมรับน้องใหม่ผ่าน Virtual เพื่อลดต้นทุนและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานใหม่


🔸 03 Well-being วิเคราะห์แพคเกจสุขภาพและแผนกลยุทธ์การสร้างความอยู่ดีมีสุขในองค์กรเพื่อศึกษาว่าจุดไหนที่ยังจำเป็นต้องพัฒนา


🔸 04 Goal setting and performance ให้ความรู้หัวหน้างานในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเป้าหมายว่าเป็นไปอย่างที่ต้องการหรือไม่และการบริหารจัดการเป้าหมายหรือผลลัพธ์คู่กับการสังเกตโดยตรง


🔸 05 Total rewardsการกำหนดเงินชดเชยรางวัลและกลยุทธ์การชมเชยที่จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้ตอบสนองต่อการทำงานแบบ Hybrid Workforce


🔸 06 Communications and collaborationประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขเพื่อพัฒนาการสื่อสาร การประสานงาน และการเชื่อมต่อกันระหว่างพนักงาน


🔸 07 Talent developmentประยุกต์ระบบการเรียนรู้แบบ Virtual และอัพเดทแนวทางการบริหารจัดการ Talent เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้างคนเก่งอย่างต่อเนื่องตามบริบทของ Hybrid


ดังนั้น การทำงานแบบ Hybrid Workplace จึงไม่ใช่เพียงการเลือกว่าจะทำงานสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้น แต่มันร่วมไปถึงมิติในด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย การสร้างความเชื่อใจ และการแสดงความเอาใจใส่ด้วย


===============================
🔸 อ่านบทความอื่นๆได้ที่​ https://www.brightsidepeople.com/blog/
===============================


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#cultureที่มาของบทความ:
https://www.entrepreneur.com/article/358201
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/human-resources/documents/trends/top-priorities-for-hr-leaders-2021.pdf
https://www.thoughtfarmer.com/blog/hybrid-workplace/
https://www.bbc.com/worklife/article/20200824-why-the-future-of-work-might-be-hybrid
https://www.forbes.com/sites/shaheenajanjuhajivrajeurope/2020/10/05/the-new-hybrid-model-of-working-requires-three-key-elements-to-succeed/?sh=461016157123

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search