HR กับ Culture : ความคาดหวังและความเป็นจริง


การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจจำนวนมากที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่า HR จะถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม แต่สิ่งสำคัญกว่าคือต้องเข้าใจความคาดหวังและความเป็นจริงของงาน HR ในกระบวนการนี้ บทความนี้จะสำรวจบทบาทของ HR ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและรวมไปถึงวิธีเชื่อมช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงที่เหล่า HR ต้องแบกรับ


ความคาดหวัง: HR ในฐานะผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม


ความคาดหวังต่อบทบาทของ HR ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมคือ HR จะเป็นผู้นำในการออกแบบ ดำเนินการ และจัดการกระบวนการทั้งหมด ซึ่งรวมถึง:

 • ประเมินวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบันและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
 • การออกแบบและการดำเนินโครงการและความคิดริเริ่มทางวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • การพัฒนาและนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมใหม่
 • ติดตามความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น


ความเป็นจริง: HR ในฐานะผู้อำนวยความสะดวก และ Facilitator


แม้ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม แต่ความจริงก็คือ HR ควรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและ facilitator มากกว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนเพียงคนเดียว การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของทุกระดับขององค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการระดับกลาง และพนักงานแต่ละคน


บทบาทของ HR ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมควรมุ่งเน้นไปที่:

 • ให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงานตลอดกระบวนการ
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดริเริ่มทางวัฒนธรรมถูกรวมเข้าด้วยกันทั่วทั้งองค์กร
 • ให้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรสำหรับการออกแบบและดำเนินการตามความคิดริเริ่มทางวัฒนธรรม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร


ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงในบทบาทของ HR ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกิดจากปัจจัยหลายประการ การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยให้องค์กรปรับความคาดหวังและความเป็นจริงได้ดีขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะประสบความสำเร็จและร่วมมือกันมากขึ้น และนี่คือที่มีสำคัญของช่องว่างเหล่านี้


1) บทบาทและความรับผิดชอบของ HR:

แบบดั้งเดิม: ในอดีต HR ถูกมองว่าเป็นหน้าที่สนับสนุนที่เน้นงานธุรการ เช่น การสรรหา เงินเดือน และความสัมพันธ์กับพนักงาน การรับรู้นี้อาจนำไปสู่ความคาดหวังว่า HR ควรจัดการกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในฐานะความคิดริเริ่มจากบนลงล่าง แทนที่จะเป็นความร่วมมือที่ต้องมีส่วนร่วมของทั้งองค์กร


2) ความเข้าใจผิดในความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม:

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ฝังลึกทั่วทั้งองค์กร คนในองค์กรอาจประเมินความซับซ้อนของกระบวนการนี้ต่ำไป โดยคาดหวังว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยเดียวโดยไม่ต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกันและข้อมูลจากพนักงานทุกระดับ


3) ขาดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน:

เมื่อองค์กรเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโดยปราศจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อาจเป็นเรื่องยากสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการอำนวยความสะดวกในกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ การขาดความชัดเจนนี้อาจนำไปสู่ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริง เนื่องจาก HR อาจถูกคาดหวังให้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการ


4) ทรัพยากรและการสนับสนุนไม่เพียงพอ:

ในบางกรณี HR อาจถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโดยไม่ได้รับทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็น เช่น งบประมาณ เวลา และบุคลากร สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความคาดหวังที่ไม่สมจริงและขาดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ HR คาดว่าจะบรรลุกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้จริง


5) การเน้นย้ำบทบาทของ HR มากเกินไป:

แม้ว่า HR จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าความรับผิดชอบในการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวก มีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพสูงนั้นเป็นของทั้งองค์กร เมื่อโฟกัสไปที่บทบาทของ HR เพียงอย่างเดียว จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริง เนื่องจากองค์กรอาจไม่เข้าใจถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการเปลี่ยนแปลง


เพื่อลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน: HR ควรสื่อสารขอบเขตของบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้ผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงานทราบ สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าใจบทบาทของ HR ในฐานะผู้อำนวยความสะดวก และหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่ไม่เป็นจริง
 • สร้างทีมร่วมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม: HR ควรรวบรวมทีมข้ามสายงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกและระดับต่างๆ ขององค์กร ทีมนี้จะทำงานร่วมกันในการพัฒนาและดำเนินการตามความคิดริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความคิดเห็นจะได้รับการรับฟังและยอมรับวัฒนธรรมใหม่จากทั้งองค์กร
 • ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด: ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและข้อเสนอแนะระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงานในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การดำเนินการนี้จะช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จัดการกับข้อกังวล และทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน


บทบาทของ HR ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า HR ไม่ควรถูกมองว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและ facilitator โดยทำงานร่วมกับผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก และสร้างการมีส่วนร่วม โดยการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน การสร้างทีมงานเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด และคอยประเมินความคืบหน้าร่วมกัน เพื่อให้รับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะประสบความสำเร็จสำหรับทุกคน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
https://blog.shrm.org/blog/hr-s-role-in-developing-a-positive-corporate-culture
https://www.aihr.com/blog/organizational-culture-change/
top
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search