How to move on วัฒนธรรมองค์กร หลังวิกฤต

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่ละองค์กรมีวิธีจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบแตกต่างกัน ส่งผลไปถึงวิธีการใช้ชีวิตในเรื่องที่ไม่ปกติจนกลายเป็นเรื่องปกติ และแน่นอนว่าหลายสิ่งอาจจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก แม้กระทั่งวัฒนธรรมองค์กรของเราเอง…
.
.
.
การหยุดชะงักของธุรกิจ ทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในมุมของรูปแบบธุรกิจเพื่อความอยู่รอด การบริหารจัดการภายในทั้งในเรื่องกระบวนการทำงาน การดูแลพนักงาน และมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร
.
.
ตัวอย่างหนึ่งของการปรับเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรได้ชัดเจนเช่น การทำงานระยะไกล (Remote Work) จากผลสำรวจของ Society for Human Resources April 2020 พบว่า 71% ของผู้ว่าจ้าง ประสบปัญหาในการปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานระยะไกล ด้วยสาเหตุหลายประการเช่น
• องค์กรไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการทำงานระยะไกล
• องค์กรไม่ได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระยะไกล
• การทำงานระยะไกลไม่สามารถทำได้จริงในบางสายงาน
• พนักงานบางกลุ่มยังไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพในการทำงานระยะไกลผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานของพนักงาน ได้แก่
• การประสานงาน หรือการทำงานร่วมกัน
• การเข้าถึงทรัพยากร เช่นอุปกรณ์สำนักงาน ข้อมูลภายใน หรือสัญญานอินเตอร์เน็ต
• การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
• การปรับตัวทั้งชีวิตการทำงานและส่วนตัวซึ่งถ้าเราจะมองวิกฤตให้เป็นประโยชน์ ความท้าทายเหล่านี้คือบททดสอบที่ดีของวัฒนธรรมองค์กร ลองสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรในช่วงเวลาที่ท้าทาย ผ่านขั้นตอน 3 STEP ดังนี้
.
.
.

?STEP 1 สะท้อนวัฒนธรรมองค์กร

โดยสามารถใช้รูปแบบคำถามเบื้องต้นต่อไปนี้
1. การปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดขององค์กรคืออะไร เป็นอย่างไร?
2. สิ่งที่ผู้นำองค์กรสื่อสารกับพนักงานในองค์กรคืออะไร อย่างไร?
3. พนักงานแต่ละระดับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
4. คำตอบจากคำถามข้างต้นเหมือนหรือต่างจากวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้อย่างไร?
5. วัฒนธรรมองค์กรที่เคยมีจะสามารถพาองค์กรอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้หรือไม่?
.
.

?STEP 2 ทบทวนวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวิกฤตเริ่มผ่อนคลาย สิ่งสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของผู้นำก็คือการทบทวนเป้าหมาย และทิศทางองค์กรเสียใหม่ รวมถึงการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรที่จะพาไปถึงเป้าหมายและทิศทางเหล่านั้น ขั้นตอนการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรได้แก่

#ทบทวนเป้าหมาย

จากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจทำให้รูปแบบธุรกิจ กลุ่มลูกค้า และรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป เราอาจต้องมาทบทวนกันใหม่ว่า
• ธุรกิจหลัก (Key Business)
• กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)
• คุณค่าที่ส่งมอบไปยังลูกค้า (Value Proposition)
• วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision) คืออะไร
• มีความเหมือนหรือต่างจากเดิมอย่างไร?
.

#ทบทวนวัฒนธรรมองค์กร

จากเป้าหมายข้างต้น ประกอบกับวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป ลองทบทวนว่า
• วัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่เดิมจะสามารถส่งเสริมให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่
• อะไรคือสิ่งที่องค์กรและพนักงานทุกระดับทำได้ดีช่วงเวลาที่ท้าทาย
• อะไรที่ควรมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทที่ต่างไป เช่น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากองค์กรคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ส่วนพนักงานมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบต่องานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย สิ่งที่ควรมีมากขึ้นในมุมองค์กรคือการสื่อสารที่ชัดเจน และมาตรการสนับสนุนพนักงานในยามฉุกเฉิน ส่วนในมุมพนักงานคือการคิดริเริ่มและความรวดเร็วในการปรับตัวเป็นต้น
.
สิ่งที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่รอบด้าน และที่สำคัญคือการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงาน เพื่อก้าวแรกของความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
.
.

?STEP 3 ปรับเปลี่ยนเพื่อไปต่อ

#ปรับกระบวนการทำงานเพื่อส่งเสริมบริบทใหม่

เพื่อส่งเสริมการทำงานให้ตอบโจทย์บริบทใหม่ นโยบาย หรือกระบวนการทำงานแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างวัฒนธรรมการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ลองทบทวนถึงสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง เช่น การเพิ่มกฎกติกาในการทำงานระยะไกล ช่องทางการสื่อสารครอบคลุมทั่วถึง การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว เช่น ระบบการเข้าถึงข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารที่ฉับไว หรือการทบทวนการวัดและประเมินผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ขององค์กร เป็นต้น
.

#สื่อสารการเปลี่ยนแปลงหลังจากทบทวนเป้าหมายองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร และสามารถระบุสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนต่อไปคือการสื่อสารกับพนักงานอย่างโปร่งใส ชัดเจน ในความถี่ที่เหมาะสม หลากหลายช่องทาง ให้พนักงานทราบถึงคุณค่า และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงการรับ feedback อาจเป็นในรูปแบบของการพูดคุย หรือแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อเช็คบรรยากาศการเปลี่ยนแปลง (Climates) และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
.

#เริ่มเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ

กำหนด Check Points ในระยะสั้น กลาง ยาว และสร้าง Quick Win จากการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ เช่น ฉลองพนักงานลงทะเบียนใช้ระบบใหม่ 80% ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก และเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
.
.
จนถึงตอนนี้เราคงได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอน วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานอาจไม่ใช่ทั้งหมดที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายในวันนี้ หรือแม้แต่วัฒนธรรมที่ได้รับการทบทวนและปรับเปลี่ยนในวันนี้ก็อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกในอนาคต แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเราสามารถทบทวน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายได้อย่างตั้งใจ
.
.
.
คุณผู้อ่านสามารถใช้ Org Culture Canvas เป็นตัวช่วยในการทบทวนวัฒนธรรมองค์กร โดยสามารถดาวน์โหลด Canvas พร้อมคู่มืออย่างละเอียดได้ฟรีที่ https://www.brightsidepeople.com/the-culture-canvas-th/?fbclid=IwAR3QzbLPFyHjwXOlZ18U3aE8p4QuhV3NPaOn4SRBR25cz1tGHaI-8fEahtUศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา หรือทบทวนวัฒนธรรมองค์กรได้ที่ https://www.brightsidepeople.com/services/#crack
.
.
.
A Cup of Culture
.
>
>

.
.
ที่มาของบทความ
https://www.brightsidepeople.com/en/ep17%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-org-culture-canvas/?fbclid=IwAR3x9NK-S6LRhwZiEG54B9Ugcu_-dGA5hY2V1rktX1m3DwqPgMlPKAgGzCw


https://libertymind.co.uk/company-culture-life-after-lockdown/


https://www-cnbccom.cdn.ampproject.org/c/s/www.cnbc.com/amp/2020/05/18/how-post-pandemic-office-spaces-could-change-corporate-culture.html

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search