ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่ละองค์กรมีวิธีจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบแตกต่างกัน ส่งผลไปถึงวิธีการใช้ชีวิตในเรื่องที่ไม่ปกติจนกลายเป็นเรื่องปกติ และแน่นอนว่าหลายสิ่งอาจจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก แม้กระทั่งวัฒนธรรมองค์กรของเราเอง…
.
.
.
การหยุดชะงักของธุรกิจ ทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในมุมของรูปแบบธุรกิจเพื่อความอยู่รอด การบริหารจัดการภายในทั้งในเรื่องกระบวนการทำงาน การดูแลพนักงาน และมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร
.
.
ตัวอย่างหนึ่งของการปรับเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรได้ชัดเจนเช่น การทำงานระยะไกล (Remote Work) จากผลสำรวจของ Society for Human Resources April 2020 พบว่า 71% ของผู้ว่าจ้าง ประสบปัญหาในการปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานระยะไกล ด้วยสาเหตุหลายประการเช่น
• องค์กรไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการทำงานระยะไกล
• องค์กรไม่ได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระยะไกล
• การทำงานระยะไกลไม่สามารถทำได้จริงในบางสายงาน
• พนักงานบางกลุ่มยังไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพในการทำงานระยะไกลผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานของพนักงาน ได้แก่
• การประสานงาน หรือการทำงานร่วมกัน
• การเข้าถึงทรัพยากร เช่นอุปกรณ์สำนักงาน ข้อมูลภายใน หรือสัญญานอินเตอร์เน็ต
• การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
• การปรับตัวทั้งชีวิตการทำงานและส่วนตัวซึ่งถ้าเราจะมองวิกฤตให้เป็นประโยชน์ ความท้าทายเหล่านี้คือบททดสอบที่ดีของวัฒนธรรมองค์กร ลองสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรในช่วงเวลาที่ท้าทาย ผ่านขั้นตอน 3 STEP ดังนี้
.
.
.

?STEP 1 สะท้อนวัฒนธรรมองค์กร

โดยสามารถใช้รูปแบบคำถามเบื้องต้นต่อไปนี้
1. การปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดขององค์กรคืออะไร เป็นอย่างไร?
2. สิ่งที่ผู้นำองค์กรสื่อสารกับพนักงานในองค์กรคืออะไร อย่างไร?
3. พนักงานแต่ละระดับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
4. คำตอบจากคำถามข้างต้นเหมือนหรือต่างจากวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้อย่างไร?
5. วัฒนธรรมองค์กรที่เคยมีจะสามารถพาองค์กรอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้หรือไม่?
.
.

?STEP 2 ทบทวนวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวิกฤตเริ่มผ่อนคลาย สิ่งสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของผู้นำก็คือการทบทวนเป้าหมาย และทิศทางองค์กรเสียใหม่ รวมถึงการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรที่จะพาไปถึงเป้าหมายและทิศทางเหล่านั้น ขั้นตอนการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรได้แก่

#ทบทวนเป้าหมาย

จากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจทำให้รูปแบบธุรกิจ กลุ่มลูกค้า และรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป เราอาจต้องมาทบทวนกันใหม่ว่า
• ธุรกิจหลัก (Key Business)
• กลุ่มลูกค้า (Customer Segments)
• คุณค่าที่ส่งมอบไปยังลูกค้า (Value Proposition)
• วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision) คืออะไร
• มีความเหมือนหรือต่างจากเดิมอย่างไร?
.

#ทบทวนวัฒนธรรมองค์กร

จากเป้าหมายข้างต้น ประกอบกับวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป ลองทบทวนว่า
• วัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่เดิมจะสามารถส่งเสริมให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่
• อะไรคือสิ่งที่องค์กรและพนักงานทุกระดับทำได้ดีช่วงเวลาที่ท้าทาย
• อะไรที่ควรมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทที่ต่างไป เช่น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากองค์กรคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ส่วนพนักงานมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบต่องานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย สิ่งที่ควรมีมากขึ้นในมุมองค์กรคือการสื่อสารที่ชัดเจน และมาตรการสนับสนุนพนักงานในยามฉุกเฉิน ส่วนในมุมพนักงานคือการคิดริเริ่มและความรวดเร็วในการปรับตัวเป็นต้น
.
สิ่งที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่รอบด้าน และที่สำคัญคือการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงาน เพื่อก้าวแรกของความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
.
.

?STEP 3 ปรับเปลี่ยนเพื่อไปต่อ

#ปรับกระบวนการทำงานเพื่อส่งเสริมบริบทใหม่

เพื่อส่งเสริมการทำงานให้ตอบโจทย์บริบทใหม่ นโยบาย หรือกระบวนการทำงานแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างวัฒนธรรมการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ลองทบทวนถึงสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง เช่น การเพิ่มกฎกติกาในการทำงานระยะไกล ช่องทางการสื่อสารครอบคลุมทั่วถึง การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว เช่น ระบบการเข้าถึงข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารที่ฉับไว หรือการทบทวนการวัดและประเมินผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ขององค์กร เป็นต้น
.

#สื่อสารการเปลี่ยนแปลงหลังจากทบทวนเป้าหมายองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร และสามารถระบุสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนต่อไปคือการสื่อสารกับพนักงานอย่างโปร่งใส ชัดเจน ในความถี่ที่เหมาะสม หลากหลายช่องทาง ให้พนักงานทราบถึงคุณค่า และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงการรับ feedback อาจเป็นในรูปแบบของการพูดคุย หรือแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อเช็คบรรยากาศการเปลี่ยนแปลง (Climates) และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
.

#เริ่มเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ

กำหนด Check Points ในระยะสั้น กลาง ยาว และสร้าง Quick Win จากการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ เช่น ฉลองพนักงานลงทะเบียนใช้ระบบใหม่ 80% ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก และเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
.
.
จนถึงตอนนี้เราคงได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอน วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานอาจไม่ใช่ทั้งหมดที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายในวันนี้ หรือแม้แต่วัฒนธรรมที่ได้รับการทบทวนและปรับเปลี่ยนในวันนี้ก็อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกในอนาคต แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเราสามารถทบทวน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายได้อย่างตั้งใจ
.
.
.
คุณผู้อ่านสามารถใช้ Org Culture Canvas เป็นตัวช่วยในการทบทวนวัฒนธรรมองค์กร โดยสามารถดาวน์โหลด Canvas พร้อมคู่มืออย่างละเอียดได้ฟรีที่ https://www.brightsidepeople.com/the-culture-canvas-th/?fbclid=IwAR3QzbLPFyHjwXOlZ18U3aE8p4QuhV3NPaOn4SRBR25cz1tGHaI-8fEahtUศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา หรือทบทวนวัฒนธรรมองค์กรได้ที่ https://www.brightsidepeople.com/services/#crack
.
.
.
A Cup of Culture
.
>
>

.
.
ที่มาของบทความ
https://www.brightsidepeople.com/en/ep17%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-org-culture-canvas/?fbclid=IwAR3x9NK-S6LRhwZiEG54B9Ugcu_-dGA5hY2V1rktX1m3DwqPgMlPKAgGzCw


https://libertymind.co.uk/company-culture-life-after-lockdown/


https://www-cnbccom.cdn.ampproject.org/c/s/www.cnbc.com/amp/2020/05/18/how-post-pandemic-office-spaces-could-change-corporate-culture.html

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.