Design creates culture. → Culture shapes values. → Values determine the future.

หลายๆคนเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กร จะเกิดโดยธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไป (organic growth) ไปยุ่งอะไรกับมันมากไม่ได้ แต่คำกล่าวของ Robert L. Peters, กราฟฟิกดีไซน์เนอร์รุ่นใหญ่ชื่อก้อง สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่ตรงกันกับเราชาว A Cup of Culture และที่ปรึกษาทางด้านวัฒนธรรมองค์กรอีกหลายๆสำนักว่า เราสามารถตั้งใจออกแบบวัฒนธรรมองค์กรดีๆขึ้นมาได้ ซึ่งนอกจากมันจะช่วยสร้างความผูกพันของคนในองค์กรได้แล้วยังส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย

===============================

เครื่องมือชิ้นสำคัญที่เพจของเราได้แนะนำให้ผู้สนใจนำไปใช้ออกแบบวัฒนธรรมที่เราอยากเห็น Org Culture Canvas👉https://www.brightsidepeople.com/the-culture-canvas-th/👈

===============================

คือคำตอบแรกๆ ที่เราสามารถเริ่มต้นได้ แต่ก่อนไปถึงจุดนั้นเราควรเข้าใจวัฒนธรรมในแบบต่างๆแบบกรอบกว้างๆก็จะเป็นการดี โดยเป็นการต่อยอดแนวคิดจาก Cameron’s and Quinn’s Organizational Culture Model เราอาจสามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบจากแกนสองแกนดังนี้

• สนใจเรื่องภายในและการบูรณาการ หรือ สนใจเรื่องภายนอกและการสร้างความแตกต่าง ( internal focus/external focus)

• ความมั่นคงและการควบคุม หรือ ความยืดหยุ่นและการยึดวิจารณญาณ (Adaptive/Predictable) และเมื่อสองแกนนี้ตัดกันเราจะได้ วัฒนธรรมทั้งสี่ประเภท ชนเผ่า (tribal) /ควบคุม (controlled) /สร้างสรรค์ (creative)/แข่งขัน (competitive) โดยทุกๆองค์กรมักจะมีส่วนผสมของทั้งสี่ประเภทนี้ทั้งสิ้น.

📘 ชนเผ่า (Tribal Culture)

เป็นวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างกัน โดยเชื่อว่ามันจะเป็นคำตอบขององค์กรในระยะยาว คนในองค์กรแนวนี้จะมีสิ่งที่คล้ายๆกันทั้งในเชิงพฤติกรรมและวิธีคิด พูดง่ายๆคือการอยู่กันแบบครอบครัวที่มีผู้บริหารห่วงใยพนักงานวางตัวเป็นโค้ชมากกว่าเป็นบอส ค่านิยมหลักมักจะเป็นในแนว collaboration, participation และ inclusion การตัดสินใจต่างๆจะอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเห็นพ้องต้องกันเป็นหลัก ตัวอย่างขององค์กรแนวนี้คือ Airbnb, Southwest Airline และ Zappos.

📒 สร้างสรรค์ (Creative Culture)

คือวัฒนธรรมองค์กรแบบ ไอเดียเป็นใหญ่ โดยไม่เกี่ยวกับลำดับขั้นในองค์กร การมองหาสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเป้น DNA ของเผ่าพันธ์นี้ ผู้บริหารมักจะเป็นผู้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลซึ่งจะต้องเดินทางผ่าน disruption และ transformation ลูกแล้วลูกเล่า ทุกคนในองค์กรจึงถูกปลูกฝังวิธีคิดแบบลองผิดลองถูก ล้มเหลวได้ เสี่ยงได้ เพื่อจะนำมาซึ่งนวัตกรรม องค์กรลักษณะนี้ได้แก่ tech startup ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ รวมถึงองค์กรอย่าง Pixar และ Apple .

📗 ควบคุม (Controlling Culture)

เป็นรูปแบบที่เชื่อเรื่องการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่มาจากผู้นำซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางที่ชัดเจนในเกือบทุกเรื่องในองค์กร คาดหวังให้ผู้คนทำตามกฏระเบียบและหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นด้านความมีประสิทธิภาพมากกว่านวัตกรรมใหม่ๆ การตัดสินใจเป็นไปโดยคนไม่กี่คนข้างบนผ่านการใช้อำนาจตามตำแหน่งงาน ค่านิยมหลักๆขององค์กรแนวนี้ได้แก่ deliberative ตัวอย่างองค์กรเหล่านี้ได้แก่ หน่วยงานราชการต่างๆ.

📕 แข่งขัน (Competitive Culture)

ความสำเร็จเท่านั้นที่เป็นคำตอบ น่าจะเป็นนิยามที่ชัดเจนขององค์กรแนวนี้ การทำงานแบบเน้นผลลัพธ์ในกลุ่มคนที่ถูกจูงใจด้วยเป้าหมายและความทะเยอทะยาน ทุกคนมีแนวคิดแบบแข่งขันและท้าทายกันและกัน การอยู่ร่วมกันจะเป็นแบบเป็นการเป็นงานและเน้นการพูดคุยเรื่องงานเป็นหลัก ผู้บริหารจะเป็นนักกลยุทธ์ที่นำทิศทางองค์กรในแบบของตนตามคัวชี้วัดที่ออกแบบมาค่อนข้างชัดเจนทุกมิติเพื่อวัดความสำเร็จ องค์กรที่มีวัฒนธรรมลักษณะนี้ได้แก่ Netflix และ Amazon .

ไม่มีวัฒนธรรมที่ถูกและผิด แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริบทและความเชื่อของผู้ก่อตั้ง องค์กรที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องมีวัฒนธรรมในแบบเดียวกัน ที่เห็นได้ชัดคือ Pixar และ Netflix ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ต่างประสบความสำเร็จอย่างมากมาย และที่สำคัญองค์กรมักจะมีส่วนผสมวัฒนธรรมมากกว่าหนึ่งรูปแบบ.

A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture.

.
>

.
.

แหล่งของข้อมูล

Quinn Association

Forbes

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn