Ep96 ปลุก Gen M สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งไปข้างหน้า

Listen on :

หากพูดถึงพนักงานกลุ่ม Generation Millennials (Gen M) คงทำให้นึกถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเอง และความสามารถในการปรับตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยี — คำถามที่น่าสนใจคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถปลูกฝังความผูกพันของพนักงาน Gen M และเพิ่มความสามารถขององค์กรให้เท่าทันการแข่งขันในยุคดิจิตอล


ใน Ep96 ทีม A Cup of Culture ขอนำเสนอหนึ่งเทคนิคที่หลายองค์กรใช้ในการจัดการกับความท้าทายของกลุ่มคน Gen M นั้นคือ เทคนิค “Shadow Board”


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search