Ep94 ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ามาจากที่ไหนได้บ้าง

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของ “ฝ่ายบริการลูกค้า” เท่านั้น แต่เริ่มต้นตั้งแต่การเจอพนักงานขาย พนักงานส่งของ พนักงานเทคนิคต่างๆ และอื่นหลายส่วนงาน นั้นแปลว่า “ประสบการณ์ที่ดีจะเกิดขึ้นกับลูกค้าได้ ต้องมาจากความร่วมมือของทุกคนในองค์กร”


Ep94 ในวันนี้ จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยถึงเทคนิคต่างๆ ในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search