Ep60 5 Actions ของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

หลัง Covid-19 นอกจากการปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ กระบวนการทำงาน รูปแบบการจัดการองค์กร และรูปแบบการทำงานอย่างยกใหญ่ สิ่งเร่งด่วนอย่างหนึ่งซึ่งผู้บริหารควรรีบทำคือ “การปัดฝุ่นและทบทวนเรื่อง culture”
.
ใน Ep60 นี้ A Cup of Culture อยากชวนคุณผู้ฟังเจาะลึกลงไปถึงเทคนิคในการปรับวัฒนธรรม ผ่านการสำรวจของ PWC
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search