Ep60 5 Actions ของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

หลัง Covid-19 นอกจากการปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ กระบวนการทำงาน รูปแบบการจัดการองค์กร และรูปแบบการทำงานอย่างยกใหญ่ สิ่งเร่งด่วนอย่างหนึ่งซึ่งผู้บริหารควรรีบทำคือ “การปัดฝุ่นและทบทวนเรื่อง culture”
.
ใน Ep60 นี้ A Cup of Culture อยากชวนคุณผู้ฟังเจาะลึกลงไปถึงเทคนิคในการปรับวัฒนธรรม ผ่านการสำรวจของ PWC
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.