EP554 Unconscious Bias ภัยเงียบของวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

“อคติ” เป็นเรื่องห้ามยาก! ส่งผลเชิงไม่สร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร เป็นสิ่งกีดขวางการส่งเสริมความหลากหลาย การสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม และการผลักดันให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของทีมงาน และหากเกิดขึ้นโดยมีต้นเหตุจากผู้นำ หรือหัวหน้างาน ยิ่งเป็นเรื่องอันตรายขององค์กร ดังนั้น การมีความตระหนักรู้ และมีทักษะในการบริหาจัดการ Unconscious Bias จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

Podcaster: พี่ชุ – ชุติมา สีบำรุงสาสน์
ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.


Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn