EP548 ผู้นำกับวัฒนธรรมการให้มุมมอง หรือ Feedback

Listen on :

Feedback หรือมุมมอง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกบริบทขององค์กร และถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณภาพ หากใช้ให้ถูกที่ถูกทาง หัวหน้างานหรือผู้นำมีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมของการให้มุมมองให้เกิดขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn