EP544 ผู้นำสร้างผู้นำ “ Succession” เรื่องต้องทำวันนี้

Listen on :

ปัญหาใหญ่ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านผู้นำจากรุ่นสู่รุ่น คือ การขาดตัวผู้นำที่ใช่ และนั่นเป็นผลลัพธ์ของการขาดการวางแผนและจัดการที่ดีจากอดีต เพราะการมอบหมายคนให้เหมาะสมกับงานว่ายากแล้ว การจัดเตรียมกำลังคนเพื่อแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมยิ่งยากกว่า และเป็นพันธกิจเพื่ออนาคตที่ต้องลงมือทำวันนี้

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn