Listen on :

“เจ้านายในฝัน” คงเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังเมื่อก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร ในโลกแห่งความจริง เราคงเลือกไม่ได้ที่จะเป็น “ เจ้านายในฝัน” ด้วยบริบทรายล้อมมากมาย หรือ เราคงเลือก “เจ้านายในฝัน” ของเราเองไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้ คือ การเข้าใจ ตระหนักรู้ ฝึกฝน เพื่อสร้างภาวะผู้นำ รวมทั้งการทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย ที่ส่งเสริมการทำงานของทีมงาน และความสำเร็จ รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn