EP540 สร้างทีมงานเข้มแข็งด้วย Entrepreneurial Mindset

Listen on :

ทำงานยุคนี้ เช้าชาม เย็นชาม คงไปรอดยาก ทุกองค์กร ต่างร่ำร้องหา ทีมงานที่มีคุณสมบัติของ “ภาวะผู้นำแบบผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurial Mindset” เรื่องนี้พูดกันมากมาย แต่ขาดการพัฒนาและสร้างเสริมอย่างเหมาะสม หากนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัว แต่เป็นสิ่งที่หัวหน้างานหรือผู้นำควรช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร เพื่อผลลัพธ์ในการเจริญเติบโตของธุรกิจที่แข็งแรงและวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพ


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn