Listen on :

PWC ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ resilience โดยให้นิยามว่า “ความสามารถขององค์กรที่จะคาดเดาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบโดยมุ่งหวังที่จะวิวัฒน์ (evolve) ไม่ใช่เพียงแค่เอาตัวรอด (survive)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติเช่นนี้ด้วย องค์กรที่สามารถ recover quickly ก็จะกลับมาได้ไวกว่าองค์กรที่ไม่มีทักษะนี้เลย

วันนี้ A Cup of Culture ได้หยิบคำนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง พร้อมทั้งรวบรวมเทคนิคในการสร้างองค์กร ​Resilience

A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn