EP536 ผู้นำกับวุฒิภาวะทางอารณ์ในสถานที่ทำงาน

Listen on :

Emotional Intelligence ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำองค์กร ใสยุคปัจจุบันอาจจะสำคัญยิ่งกว่า ความเก่งหรือความฉลาดเสียอีก และหลายๆ ครั้ง ความล้มเหลวของผู้นำเกิดจากความไม่สามารถในการจัดการกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเองได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความเสียหายต่อองค์กรทั้งในแง่มุมของการทำธุรกิจ และการสร้างสรรวัฒนธรรมที่ต้องการ

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn