EP524 “กับดักผู้นำ” เรื่องง่ายๆ ที่ผิดซ้ำซาก

Listen on :

การมีฐานะเป็นผู้นำองค์กร เป็นบทบาทที่ยืนอยู่บนความคาดหวังจากคนรอบข้างมากมาย และหลายครั้งความล้มเหลวของผู้นำเกิดจาก การเดินทางไปติดกับดักของจุดอ่อนในการบริหารองค์กร และผลของมันจึงไม่ดีต่อตัวผู้นำอง ต่อทีมงาน ต่อองค์กร และต่อธุรกิจ ดังนั้น การตระหนักรู้ตนเองใน “ กับดัก” เหล่านั้น และจัดการอย่างเหมาะสม

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Name TagShare to
Facebook
Twitter
LinkedIn