EP507 วัฒนธรรมองค์กรจะไม่เกิดหากขาดสิ่งนี้

Listen on :

ในโลกยุคดิจิตัลที่มีการติดต่อกันแทบจะตลอดเวลา มันไม่มีองค์ประกอบไหนที่สำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็น่าแปลกใจที่ธุรกิจจำนวนมากประสบปัญหาพื้นฐานนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และขาดขวัญกำลังใจ จากความเครียดเงียบ ๆ ของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมักถูกมองข้าม อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัฒนธรรม การเติบโต และความสำเร็จโดยรวมขององค์กร

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

top
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn