EP506 อยากได้วัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่ามองข้าม “กฎกติกามารยาท”

Listen on :

ความล้มเหลวของหลายองค์กรในการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน เกิดจากการมองข้ามความสำคัญของการสร้างกระบวนการ ระบบ วิธีการที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ต้อง และนั่นทำให้ วัฒนธรรม กลายเป็นเพียง สิ่งที่ติดอยู่บนฝาผนังขององค์กร แบบไม่มีความหมาย

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search