EP503 พฤติกรรมที่ใช่ ช่วยสร้างองค์กรที่ใช่

Listen on :

พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรม การกำหนดพฤติกรรมที่ใช่อย่างครอบคลุมและเหมาะสม รวมทั้งมีการผลักดัน ส่งเสริม ย้ำเน้นให้พฤติกรรมที่ต้องการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการสร้างและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn