EP500 4 เรื่องที่ต้องทำเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่ให้แข็งแรง

Listen on :

การสร้างวัฒนธรรมที่องค์รกอยากให้เกิดขึ้นและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกปัจจุบัน ประกอบด้วย การกำหนดพฤติกรรม การสร้างระบบ การสร้างอัตลักษณ์ และการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่อง มาเริ่มเรียนรู้ผ่านการถอดรหัสและบทเรียนตัวอย่างจากองค์กรที่ผ่านการเดินทางเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของการสร้างวัฒนวันธรรมที่ยั่งยืน

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn