EP498 วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีข้อต่อไปนี้

Listen on :

วัฒนธรรมในที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมขององค์กร สามารถเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน productivity และ employee retention ได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อประกอบการของบริษัท การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกต้องใช้วิธีการแบบองค์รวม ซึ่งครอบคลุมปัจจัยสำคัญหลายประการที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ไปในทิศทางที่ดี ดังนั้นวันนี้ เราจะพูดถึงองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

top
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn