EP49 9 เฟรมเวิร์ก พัฒนางาน L&D

Listen on :

แต่เดิมเวลาเรานึกถึงคำว่า “L&D” เราอาจมีภาพของการเวลาวางแผนงานกันเป็นปีๆ แล้วถอดสิ่งที่พนักงานต้องพัฒนาออกมา… แต่ไม่ใช่กับ L&D ยุคใหม่! ที่ Business Landscape เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น มุมมองของการพัฒนาคนก็ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมด้วย

วันนี้ A Cup of Culture ขอนำเสนอเฟรมเวิร์กที่มี 9 องค์ประกอบ เพื่อพัฒนางาน L&D
>
>
>


Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn