EP470 4 บทเรียนสำคัญก่อนออกแรงสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ในฐานะที่เราทำงานเรื่องการสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กรต่างๆ มากมาย เราพบบทเรียนสำคัญ 4 ข้อ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันเราก็พบความล้มเหลวที่อาจจะไม่เหมาะกับบริบทของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในประเทศไทยด้วย…

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn