EP461 เมื่อหัวหน้ากับลูกน้องทะเลาะกันเรื่อง Remote Work แก้ไงดี

Listen on :

หลังจาก Elon Musk ได้ประกาศยกเลิกระบบทำงานทางไกล (Remote Work) แล้วเรียกพนักงานทุกคนต้องกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศแบบมีผลบังคับใช้ทันที ทำให้เกิดกระแสไม่พอใจของพนักงานกลุ่มใหญ่จนนำไปสู่การตัดสินใจลาออก

พอดแคสต์วันนี้อยากมาชวนคุยถึงมุมมองของหัวหน้าและลูกน้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ และทางออกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn