EP455 หญิงกับชายใครเกี่ยงงานมากกว่ากัน

Listen on :

หากเราลองแยกส่วนงานในองค์กร อาจสามารถแบ่งได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นงานหลัก และส่วนที่เป็นงานรอง —งานหลัก คือ งานตาม Job Description หรืองานที่มีการวัดผล KPI —งานรอง คือ งานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานหลัก และมักเป็นงานที่ไม่ได้มีการขึ้นเงินเดือนหรือมีโบนัสอะไร เช่น เป็นคณะกรรมการ 5ส เป็นต้น

เหตุที่เพจ A Cup of Culture ต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยก็เพราะ #งานที่เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มักจะอยู่ในชิ้นงานที่เราเรียกกันว่า “งานรอง” ที่ไม่ค่อยมีใครอยากทำ งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้พยายามลงไปหาคำตอบว่า “หญิงกับชายใครมีแนวโน้มจะอาสาช่วยงานลักษณะนี้มากกว่ากัน”

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn