EP451 อยากวัดผลวัฒนธรรมองค์กร ใช้เกณฑ์อะไรดี?

Listen on :

คำว่า “วัฒนธรรมองค์กร” ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปๆ ที่อยู่รอบตัวเราเข้าถึงได้ง่าย… แต่ในความจริงแล้วกลับเป็นเรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่… โดยเฉพาะในมิติของการวัดและประเมินผล

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn