EP448 New Year-New Culture เริ่มปีใหม่…รีเซ็ตวัฒนธรรมองค์กรกันใหม่

Listen on :

เป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่เมื่อถึงช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สิ่งที่เรามักทำกันคือ สรุปหรือทบทวนเรื่องราวต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา และตั้งเป้าหมายสิ่งที่อยากทำหรือสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงในปีที่กำลังมาถึง ทีนี้ในแง่ขององค์กรหลายที่ก็ตั้งใจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเริ่มต้นพูดคุยหรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรกันใหม่

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn