EP446 มารู้จักคนทั้ง 5 เผ่าในองค์กรของท่านกันเถอะ

Listen on :

การแบ่งกลุ่มคนในองค์กรเป็นตัวช่วยหนึ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มตามแผนก ตามสายงาน ตามอายุงาน หรือแบ่งตามรูปแบบข้อมูลอื่นๆ แต่ยังมีการแบ่งกลุ่มคนในอีกลักษณะหนึ่งที่แตกต่างออกไป0 นั่นคือ “แบ่งคนออกเป็นเผ่าต่างๆ” ซึ่งอ้างอิงมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Tribal Leadership


เรื่องราวของการแบ่งคนออกเป็นเผ่า 5 เผ่า จะมีเนื้อหาอย่างไร? ไปฟังกันได้เลยใน EP446


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.