EP429 รับมือกับ “งานงอก” อย่างมืออาชีพ

Listen on :

การที่หลายองค์กรเริ่มการ Lay-off ยกใหญ่ ประกอบกับปรากฏการณ์ Great Resignation และ quiet quitting ตอนนี้ทำให้หลาย ๆ องค์กรอยู่ในช่วงขาดคน และก็แน่นอนว่านั่นทำให้คนที่อยู่ในองค์กรต้องมีงานเพิ่มขึ้นไปอีก โดยเฉพาะคนที่ทำงานได้ดีก็จะถูกร้องขอให้ช่วยงานอื่นเพิ่มมากขึ้นจนเกินความพอดีแต่ก็ยากจะปฏิเสธ และก่อนที่ภาระงานที่มากเกินไปจะพาเรา burnout กันหมดวันนี้เราจะมาชวนรู้จักกับ 4 ลักษณะงานที่เราควรปฏิเสธ และวิธีการปฏิเสธมัน


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.


Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.