EP428 มาวัดผลวัฒนธรรมองค์กรกันเถอะ

Listen on :

เมื่อลงทุนลงแรงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปแล้ว หลายครั้งที่มีคำถามกลับมาว่า “เราจะวัดผลหรือรู้ได้อย่างไรว่า… วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างไปมันกำลังเกิดผลขึ้นจริงในองค์กร?” หรือ “รู้ได้ว่าหากมันยังไม่เกิดผล เราควรต้องทำอย่างไรต่อ?”


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search