EP428 มาวัดผลวัฒนธรรมองค์กรกันเถอะ

Listen on :

เมื่อลงทุนลงแรงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปแล้ว หลายครั้งที่มีคำถามกลับมาว่า “เราจะวัดผลหรือรู้ได้อย่างไรว่า… วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างไปมันกำลังเกิดผลขึ้นจริงในองค์กร?” หรือ “รู้ได้ว่าหากมันยังไม่เกิดผล เราควรต้องทำอย่างไรต่อ?”


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn