EP419 ทำไมหญิงขึ้นเป็นผู้บริหารน้อยกว่าชาย

Listen on :

การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ดีในปี 2018 ได้มีการขอให้กลุ่มตัวอย่างเลือกหัวหน้ากลุ่ม โดยวิธีให้คะแนนซึ่งกันและกันตามขอบเขตงานที่พวกเขาทำ ข้อมูลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะได้รับเลือกหรือให้คะแนนเป็นผู้นำมากกว่า เหตุผลเพราะพวกเขามีบุคลิกที่แน่วแน่มากกว่าและดูจะสื่อสารในวงกว้างได้มากกว่า

จึงเกิดคำถามตัวโตๆ ว่า แล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน “บทบาทของสุภาพสตรีในการขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรเป็นอย่างไรบ้าง ประเด็นเกี่ยวกับ Gender gap ยังคงเป็นปัญหาอยู่หรือไม่

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search