EP419 ทำไมหญิงขึ้นเป็นผู้บริหารน้อยกว่าชาย

Listen on :

การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ดีในปี 2018 ได้มีการขอให้กลุ่มตัวอย่างเลือกหัวหน้ากลุ่ม โดยวิธีให้คะแนนซึ่งกันและกันตามขอบเขตงานที่พวกเขาทำ ข้อมูลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะได้รับเลือกหรือให้คะแนนเป็นผู้นำมากกว่า เหตุผลเพราะพวกเขามีบุคลิกที่แน่วแน่มากกว่าและดูจะสื่อสารในวงกว้างได้มากกว่า

จึงเกิดคำถามตัวโตๆ ว่า แล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน “บทบาทของสุภาพสตรีในการขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรเป็นอย่างไรบ้าง ประเด็นเกี่ยวกับ Gender gap ยังคงเป็นปัญหาอยู่หรือไม่

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn