EP409 เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวด้วย Employee Recognition

Listen on :

งานวิจัยเรื่อง employee recognition หรือการทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญ ชี้ชัดว่าเมื่อทำอย่างถูกต้องจะสร้างประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงาน หัวหน้างาน ตลอดจนองค์กรเองอย่างมหาศาล

ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ถูกรองรับด้วยฐานข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากการเข้าไปสำรวจผู้นำในองค์กรครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมว่าขวัญกำลังใจที่ดีอันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานสู่ปลายทางคือความพึงพอใจของลูกค้า จะสูงขึ้นอย่างพร้อมเพรียงและสัมพันธ์กัน เมื่อหัวหน้างานเริ่มคอยกล่าวชื่นชมพนักงานอยู่เป็นระยะ ๆ

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.