EP404 วัฒนธรรมองค์กรควรฝังตัวอยู่กับองค์กรไม่ควรฝากไว้กับคน

Listen on :

วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยการสื่อสารไปยังพนักงาน หรือประกาศใช้แล้วจะเกิดผลลัพธ์ตามต้องการทันที ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบจริง ๆ คือการฝังค่านิยมองค์กรลงไปในระบบด้วยจริง ๆ แต่ก่อนที่จะไปทำหลายสิ่งข้างต้น สิ่งแรกที่องค์กรต้องทำคือ การกำหนดหน้าตาของวัฒนธรรมในแบบที่อยากเห็นขึ้นมาเสียก่อน!!

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search