EP40 เมื่อถึงคราวต้องสื่อสารช่วง Layoff

Listen on :

สิ่งที่ถือว่าเป็นงานยากลำดับต้นๆ ของคนที่เป็นหัวหน้าหรือทีม HR ก็คือ “การปลดพนักงานแบบฟ้าผ่า หรือประกาศเลิกจ้าง (Lay Off)” อาจด้วยเนื่องจากวิกฤติ COVID-19 หรือพิษเศรษฐกิจก็ตาม… สถานการณ์เช่นนี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นคนแจ้งต่อพนักงานท่านนั้น แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำละ คำถามที่สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้!?

A Cup of Culture มีเทคนิคดีๆ ในการสื่อสารช่วง Layoff ที่ทำให้เราและตัวพนักงานยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้ ดังนี้….

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn