EP40 เมื่อถึงคราวต้องสื่อสารช่วง Layoff

Listen on :

สิ่งที่ถือว่าเป็นงานยากลำดับต้นๆ ของคนที่เป็นหัวหน้าหรือทีม HR ก็คือ “การปลดพนักงานแบบฟ้าผ่า หรือประกาศเลิกจ้าง (Lay Off)” อาจด้วยเนื่องจากวิกฤติ COVID-19 หรือพิษเศรษฐกิจก็ตาม… สถานการณ์เช่นนี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นคนแจ้งต่อพนักงานท่านนั้น แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำละ คำถามที่สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้!?

A Cup of Culture มีเทคนิคดีๆ ในการสื่อสารช่วง Layoff ที่ทำให้เราและตัวพนักงานยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้ ดังนี้….

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search