EP397 ทำงานอย่างไรให้ทั้งสุขและสำเร็จ ท่ามกลางสภาวะไกลกัน

Listen on :

ถึงแม้สถานการณ์โควิดจะเริ่มเบาลงแล้ว แต่หลายองค์กรยังคงใช้รูปแบบ Remote Work ในการทำงานอยู่ ทำให้เกิดโจทย์ใหม่ที่หลายองค์กรต้องเผชิญคือ “จะทำยังไงให้สภาวะทีมเวิร์ค การทำงานสอดประสานกัน และความรู้สึกเป็นกลุ่มสังคมยังคงอยู่ ท่ามกลางสภาวะที่ทุกคนต่างอยู่กันคนละทิศละทาง”

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search