EP397 ทำงานอย่างไรให้ทั้งสุขและสำเร็จ ท่ามกลางสภาวะไกลกัน

Listen on :

ถึงแม้สถานการณ์โควิดจะเริ่มเบาลงแล้ว แต่หลายองค์กรยังคงใช้รูปแบบ Remote Work ในการทำงานอยู่ ทำให้เกิดโจทย์ใหม่ที่หลายองค์กรต้องเผชิญคือ “จะทำยังไงให้สภาวะทีมเวิร์ค การทำงานสอดประสานกัน และความรู้สึกเป็นกลุ่มสังคมยังคงอยู่ ท่ามกลางสภาวะที่ทุกคนต่างอยู่กันคนละทิศละทาง”

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn