EP393 ความเหมือนและต่างของ Gen Y และ Z ที่คุณควรรู้

Listen on :

ส่วนหนึ่งของปัญหา The Great Resignation (กระแสการลาออกครั้งใหญ่) มาจากอิทธิพลของกลุ่มคนที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานในองค์กรล่าสุด ซึ่งก็หนี้ไม่พ้นกลุ่มเด็ก Gen Y และ Gen Z ทำให้หลายองค์กรเริ่มตั้งคำถามแล้วว่า “เด็กสองกลุ่มนี้มีความเหมือนและความต่างอย่างไร ที่องค์กรต้องรับมือ?” ใน EP393 เรามีคำตอบให้ท่านผู้ฟัง

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.


Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.